Hoppa till innehåll

Yttrande över KEMI:s ändring av föreskrifter (KIFS 2017:7)

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag enligt RoHS-direktivet samt vissa ändringar avseende SCIP-databasen

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen uppskattar möjligheten att yttra sig över Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

SOFF:s medlemsföretag svarar för att upprätthålla och utveckla en försvarsteknisk bas som kan stödja utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och bidra till att upprätthålla nationell integritet och självständighet i förhållande till andra stater.

SOFFs syn på KEMI:s ändring

SOFF är positiva till att en förändring av 12 kap 4 § införs med en utökad möjlighet för Försvarsinspektören för hälsa och miljö att utfärda dispens från EU:s lagstiftning till att även omfatta sådana dispenser som behövs för att tillgodose svenska försvarsintressen och som avser varor som används för militära ändamål. I detta sammanhang den information som avses i artikel 33 i REACH förordningen och som ska
lämnas av varuleverantörerna till Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA.

För att skydda försvarsintresse måste undantag finnas på plats tidigt vid produktutveckling/upphandling etc. Företagen har komplexa leverantörskedjor vilket försvårar möjlighet att ansöka om dispens vid marknadsintroduktion. När produkter som kan ha militär användning utvecklas är det ofta inte klarlagt om en viss produkt kommer att omfattas av svenska eller annan stats försvarsintressen. Förslaget kan innebära att ingående varor till specifik försvarsmateriel kommer att vara inrapporterade till SCIP, även om ansökan om dispens godkänns. Det är olämpligt då ECHA meddelat att inrapporterat underlag till SCIP ej kan tas bort.