Hoppa till innehåll

Yttrande till Forsknings- och innovationspropositionen

Forskning och innovation för Sveriges kunskapsförsvar och konkurrenskraft – ett inspel till forsknings‐ och innovationspropositionen. Säkerhets- och försvarsföretagen redovisar i vårt yttrande nio utmaningar samt presenterar elva förslag till åtgärder med tillämplighet i arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Detta yttrande har beretts av medlemsgruppen för forsknings- och utvecklingsfrågor. 

Säkerhets‐ och försvarsföretag som är verksamma i Sverige är mycket forsknings‐ och utvecklingsintensiva. Branschen är den mest forskningsintensiva tekniksektorn i förhållande till sin omsättning i Sverige och i vissa teknologiska nischer är kunnandet världsledande.

Många av dagens innovationer och utvecklingssatsningar visar tecken på en allt mer ökande diversifiering, vilket ger upphov till nya idéer och koncept som i sin tur leder till nya tillämpningar och produkter. Men breda satsningar utan riskmedvetenhet och ett strategiskt perspektiv kan leda till att förmågan till kraftsamling inom FoU och innovation för samhällssäkerhet och totalförsvar försämras i en situation där den behöver bli starkare.

Civil och försvarsrelaterad forskning är djupt integrerade men behandlas politiskt som separata sektorer i Sverige. Anslagen för försvarsrelaterad forskning och utveckling är idag en tredjedel jämfört med 15 år sedan. Detta har fått långtgående konsekvenser för de statliga forskningsorganisationerna, företagens möjligheter att bedriva ett utvecklingsarbete och för försvarets möjligheter att utveckla den operativa förmågan i takt med den teknologiska dimensionen av den aktuella hotutvecklingen. Den försvarsrelaterade forskningen, som främst utgörs av tillämpad forskning, har stor spridningseffekt till andra forskningsområden. Reduktionen har orsakat breda effekter då även forskning som är knuten till annan samhällsviktig verksamhet har minskat i omfattning.

SOFFs bedömning av innovationspropositionen

Tillgången på rätt kompetens är helt avgörande för företagens framtid. Företagens tillväxt och konkurrenskraft bygger i hög grad på att företagen kan rekrytera personal med högkvalificerad kompetens. Den högre utbildningen i Sverige måste därför hålla hög internationell kvalitet och bättre svara mot företagens kompetensbehov. Universitet och högskolor i Sverige behöver, precis som svenska teknikföretag, vara internationellt konkurrenskraftiga. Samverkan med näringslivet leder till ökad kvalitet i utbildning, forskning och innovation. SOFF bedömer att samverkansdimensionen kommer att bli allt mer betydelsefull i framtiden, inte minst på utbildningssidan.