Hoppa till innehåll

Yttrande angående styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

 Yttrande över betänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen uppskattar möjligheten att yttra sig över förslaget om ändringar för bättre skydd för företagshemligheter (DS 2020:26).

SOFF:s medlemsföretag svarar för att upprätthålla och utveckla en försvarsteknisk bas som kan stödja utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och bidra till att upprätthålla nationell integritet och självständighet i förhållande till andra stater.

SOFF har tagit del av och medverkat i framtagandet av Teknikföretagens yttrande, ett yttrande föreningen därför ställer sig bakom. Vi vill samtidigt betona vissa för våra medlemsföretag särskilt viktiga aspekter.

SOFFs syn på framtidens forskningsinfrastruktur

SOFF skulle gärna ha sett en större tyngdpunkt på mångfald i utförandet av forskningen, inte minst genom utförandet av forskning. Idag är mycket av resurserna koncentrerade till enstaka offentliga aktörer. Näringslivet bör i högre grad vara en utförare i form av uppdragstagare och partner i samverkansprojekt. Att staten och näringslivet delar på risker, kostnader och vinster gynnar svensk konkurrenskraft både på kort och lång sikt.

Forsknings och innovationsverksamheten inom säkerhets- och försvarsområdet är idag starkt fragmenterad. Det är svårt för nya aktörer och framför allt för små och medelstora företag att identifiera forskare som kan bistå med forskningsintensivt utvecklingsarbete. Fragmenteringen medför en långsammare innovationstakt eftersom det saknas överblick över vilken forskning som bedrivs och hur näringslivet och myndigheter kan dra nytta av resultat.