Hoppa till innehåll

Strategisk Dialog 2.0 

 20 dialogpunkter som påverkar villkor, förutsättningar och möjligheter för svensk försvarslogistikförsörjning.

Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsindustriella landskapet befinner sig i en tid av stora omställningar som en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska utvecklingen. Den globala försvarsmaterielmarknaden har även fått en ökad betydelse för försvarslogistikförsörjningen, till del som en följd av materielförsörjningsstrategin som antogs 2009. Den framhåller bland annat att internationella samarbeten inom materielområdet alltid ska prövas när materiel förnyas eller uppgraderas.

Förhållningssättet till och förutsättningarna för försvarsföretag i Sverige har ändrats mycket efter det kalla krigets
slut. Tillvägagångssättet har gått från i många fall garanterad statlig finansiering av svenskägd industri till upphandling på en konkurrensutsatt svensk. Många utländska marknader präglas fortfarande av protektionism och oljämnlika spelregler. Detta medför både möjligheter och utmaningar för de företag som är verksamma i Sverige.

Vikten av att föra en dialog

Sverige har, som alla länder, enligt folkrätten en skyldighet att upprätthålla kontroll över det egna territoriet samt en rättighet att ha ett försvar i
detta syfte. Försvarslogistik är ett av de instrument som stödjer ett land i att upprätthålla ett försvar. Ett lands militära förmåga kräver att
landet i fråga har en försvarslogistikförsörjning där den industriella förmågan utgör en viktig grund. I tangenten av Sveriges militära förmåga kan vi därför tala om en industriell förmåga, som innebär att Sverige har kunskap och möjlighet att utveckla och leverera försörjningslösningar som bygger en stark försvarsförmåga.

Det är därför angeläget att det inom säkerhets-och försvarssektorn finns ett omfattande samspel mellan berörda aktörer. Detta samspel kräver en löpande och framåtblickande dialog, på säkerhetsoch försvarspolitisk grund, mellan riksdagen, regeringskansliet, myndigheter och säkerhets- och försvarsrelaterade företag i Sverige.

Försvarsmaktens operativa förmåga vid insatser i fred, kris och krig är beroende av en väl fungerande försvarslogistik. Försvarslogistiken har såväl en direkt som indirekt koppling till leverantörsmarknaden, samt hur dessa system, produkter och tjänster upphandlas.