Hoppa till innehåll

Slutrapport – Projekt Grön Omställning

SOFF har, tillsammans med myndigheten Försvarets materielverk (FMV) samt företagen BAE Systems (Bofors och Hägglunds), GKN Aerospace Sweden och Saab, arbetat med det Vinnova-finansierade projektet ”Projekt Grön Omställning”. Projektet har syftat till att ta fram underlag för att underlätta industrins omställning till cirkularitet och hållbarhet samt förstärka global konkurrenskraft och svensk försörjningstrygghet.

Mål med projektet

Med detta projekt vill föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tillsammans med myndigheten Försvarets materielverk (FMV) samt företagen BAE Systems (Bofors och Hägglunds), GKN Aerospace Sweden och Saab AB underlätta omställningen till en cirkulär och klimatneutral försvarsindustri. Projektet syftar vidare till att bidra till ökad affärsnytta och säkerställa att svenska säkerhetsoch försvarsföretag är konkurrenskraftiga på framtidens marknad där ökade krav på cirkularitet och hållbarhet kommer att ställas från kunder både innanför och utanför Sveriges gränser.

SOFF menar att säkerhets- och klimatfrågan går hand i hand och att säkerhets- och försvarsföretag kan bidra till både säkerhet och hållbarhet genom att skapa förutsättningar för Sverige att nyttja mer hållbar teknik. Klimatförändringarna har stor betydelse, både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. Behovet av att påskynda omställningen till en cirkulär och hållbar försvarssektor är därför stort.

För att nå fler mål måste industrin ta ansvar för att minska resursanvändningen samt utnyttja fler rena, miljöanpassade tekniker och industriprocesser. På så vis kan försvarsföretagen bidra till att Sverige uppnår fler mål i Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling. För att möjliggöra en sådan omställning krävs ökad kunskap om vilka hinder som företagen står inför i processen och identifiera realistiska och praktiska lösningar för att tillsammans överkomma hindren för att effektivt utnyttja möjligheterna som omställningen ger.

Denna rapport är en samlingsrapport av projektets fyra delar. Varje arbetspaket har sin egen delrapport där samtliga delar beskrivs på en mer detaljerad nivå. Denna rapport syftar till att samla ihop samtliga delrapporter med de viktigaste resultaten i syfte att redovisa hur föreslagna lösningar kan realiseras och konkretiseras i respektive organisation samt inom näringslivet som helhet. För detaljer, se enskild delrapport på SOFF.se.