Hoppa till innehåll

Remissvar till Premorian – Förstärkt kontroll av produkter med dubblaanvändningsområden (Ds 2021:32)

Saken
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och Teknikföretagen välkomnar moderniseringen
av PDA-regelverket men är samtidigt oroliga för de negativa konsekvenser som föreliggande
regelförändring innebär. Ur SOFFs och Teknikföretagens perspektiv skulle detta till stor del
kunna avhjälpas med tydliga riktlinjer och instruktioner från reglerande myndighet. För att
säkerställa att företagen inte drabbas negativt anser vi därtill att Inspektionen för
strategiska produkter (ISP) bör få utökade resurser till verksamheten för att säkerställa en
samhällsviktig kontroll av produkter som har ett stort civilt värde samt för att möjliggöra en
ökad användning av generella tillstånd.

SOFF och Teknikföretagen välkomnar möjligheten att få kommentera förslag på
författningsändringar med anledning av EU:s nya förordning om upprättande av en
unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt
bistånd för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Remissvaret kommer främst att lyfta de generella utmaningar som den förstärkta kontrollen
medför. Avslutningsvis lyfter vi även ett antal aspekter som förordningen inte belyst, men
som framåt blir viktiga för en effektiv exportkontroll.

Bakgrund
Den 9 september 2021 trädde EU:s förordning 2021/821 om upprättande av en unionsordning
för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för
produkter med dubbla användningsområden i kraft. Rådsförordningen gäller från
ikraftträdandet.

Beslutet att uppdatera och modernisera PDA-regelverket var välkommet. Ambitionen att
minska företagens kostnader för regelverksefterlevnad, förbättra den europeiska företagens
globala konkurrenskraft samt förbättra harmoniseringen av medlemsstaternas tillämpning
av reglerna är eftersträvansvärt. Vi kan samtidigt konstatera att den nya förordningen inte
lyckats med att åstadkomma en minskad administrativ börda för företagen. Vidare föreligger
en risk att likvärdiga konkurrensförutsättningar inom EU inte uppnås p.g.a. att förordningen
lämnar stort tolkningsutrymme för respektive medlemsstats exportkontrollmyndighet.

Sedan arbetet med den nya förordningen initierades för tio år sedan har dock den
geopolitiska utvecklingen kommit att förändra förutsättningarna och spelreglerna för den
globala handeln. En konsekvens är att delar av de förslag som presenteras, givet nuläget,
kommer att få negativ påverkan på såväl konkurrenskraften som på harmoniseringen av
medlemsstaternas tillämpning av exportkontrollregelverket.

SOFF och Teknikföretagen vill understryka vikten av ett effektivt kontrollsystem för
produkter med dubbla användningsområden. Det nya regelverket är en viktig del i arbetet för
att kunna adressera modern teknisk utveckling och förhindra okontrollerad spridning av
densamma. De författningsändringar som krävs i kompletterande svensk nationell
lagstiftning p.g.a. den nya rådsförordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Majoriteten av de föreslagna författningsändringarna följer av att en ny rådsförordning har
antagits med en ny rubrik. Likväl måste utformningen vara ändamålsenlig.
Med denna remiss förespråkar vi ett proaktivt och konstruktivt (sam)arbete för att minimera
de negativa effekter som det nya regelverket riskerar medföra.

Den förstärkta kontrollen och dess effekter
Företag som utvecklar och tillverkar produkter med dubbla användningsområden verkar ofta
inom en högteknologisk sektor och utgör därmed en viktig grund för svensk
konkurrenskraft. En fungerande exportkontroll fungerar inte utan företagens medverkan,
vilket kräver regelverk som är tydliga och förutsägbara. En förutsättning för en effektiv
regelefterlevnad kräver således ett nära samarbete mellan företagen, de berörda
myndigheterna (Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM), Tullverket m fl.) och övriga parter är av stor vikt för regelverksefterlevnad. Här krävs
även att företagen är aktiva i arbetet med att identifiera nya kritiska/känsliga teknologier
vilket gör det angeläget att nå ut till de företag som berörs med relevant information. Det nya
regelverket visar även på att PDA ges en större relevans när det kommer till nationell
säkerhet vilket ytterligare understryker vikten av detta.

SOFF och Teknikföretagen anser att det är viktigt att även de mindre företagen som
utvecklar och säljer produkter med dubbla användningsområden och tillhandahåller tekniskt
bistånd för dessa – ges bästa möjliga förutsättningar att efterleva gällande regelverk. Detta
är speciellt viktigt då teknisk utveckling på många områden genereras och katalyseras av
mindre nystartade kunskapsintensiva bolag. I dagsläget finns sannolikt ett stort antal företag
både i Sverige och övriga EU som på grund av bristfällig information gällande de rådande
regelverken och de krav dessa medför går under radarn för kontroll.

Sammanfattande slutsats
Sammanfattningsvis anser vi att regelverket är nödvändigt men att det nuvarande förslaget
är för omfattande och komplext. En miniminivå av EU:s regelverk hade varit att föredra för
att skapa konkurrensneutralitet inom EU. Det SOFF och Teknikföretagen efterfrågar är
därför en proaktivitet i efterlevnaden med tydligare riktlinjer och instruktioner från
reglerande myndighet kring vad som krävs och förväntas av svenska företag. Vi ser även ett
behov av att ISP tilldelas mer resurser. Detta för att säkerställa kompetens på myndigheten,
att nya tekniker och företag tas med i arbetet och ett gott samarbete mellan myndigheter
och företag säkerställs.

Vi efterfrågar även nödvändiga åtgärder så att den ökade arbetsbelastningen som det
utökade regelverket medför inte påverkar reglerande myndighetens svarstider. Detta kan
vara i form av utökade resurser men även genom att generella tillstånd kompletteras och
moderniseras för att minska antalet ärenden.