Hoppa till innehåll

Remissvar angående Materielförsörjningsstrategi (SOU 2022:24)

Yttrande över betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24) SOFF är i grunden positiv till betänkandets förslag och stöder inte minst det övergripande målet, dvs. att säkerställa det militära försvarets behov av materiel och materielrelaterade tjänster i samtliga beredskapsnivåer såväl idag som i framtiden.

utvecklingens påverkan på materielförsörjning

Utredningens direktiv utgick från den säkerhetspolitiska inriktning som rådde före den 24 februari 2022. Den säkerhetspolitiska utvecklingen därefter, bl.a. kriget i Ukraina, den svenska ansökan om Nato-medlemskap och de senaste initiativen i EU har därmed inte varit en del av utredningens analysunderlag. Denna utveckling har stor påverkan på förutsättningarna för materielförsörjningen till det militära försvaret, något som endast till del beaktats i utredningens slutbetänkande.

SOFF konstaterar att nuvarande regelverk för export av försvarsmateriel, myndigheternas tillämpning av det och ovannämnda otydligheter sammanlagt medför starka begränsningar för både svenska staten och i Sverige verksamma företag. Därmed försvåras, eller omöjliggörs, i vissa fall uppnående av nämnda positiva effekter. SOFF tycker därför att det är olyckligt att betänkandet inte analyserat ovanstående frågor
mer utförligt.