Hoppa till innehåll

Landrapport Schweiz

Schweiz är en förbundsrepublik i Centraleuropa som består av 26 kantoner. Dessa har hög grad av självbestämmande genom egna parlament och regeringar. Landet har en förbundspresident men leds av Förbundsrådet, landets regering, som gemensamt är landets statsöverhuvud. Förbundsrådet väljs av Förbundsförsamlingen. Schweiz är inte medlemmar i EU eller Nato, men landet har deltagit i programmet Partnership for Peace sedan 1996, och blev medlemmar i FN 2002. Sedan 2008 är de även medlemmar av Schengenområdet. Den nationella ekonomin är väldigt god. Landet har fyra officiella språk – tyska, italienska, franska och rätoromanska.

Schweiz säkerhets- och försvarspolitiska inriktning fokuserar på samarbete med internationella organisationer, så som EU och Nato, samt nedrustning och icke-spridning. Neutralitet och solidaritet lyfts fram som de faktorer vilka tydligast formar landets politik, ibland till sådan grad att landet uppfattas som passivt. Den neutrala hållningen som man intagit i konflikter under det senaste århundradet beskrivs även som ett sätt att upprätthålla en nationell samhörighet då landet har många olika kulturer, språk och folkgrupper. Internationella Röda Korset grundades i Schweiz och har fortsatt sitt huvudsäte i Genève.

Landet har allmän värnplikt för män och ett så kallat milissystem, vilket innebär att soldaternas utrustning förvaras hemma för att möjliggöra en snabb mobilisering. Försvarsförmågan har varit inriktad mot armékrigföring och territorialförsvar men i de senare satsningarna inom försvarsområdet har fokus legat på försvar av luftrummet.

Förbundsrådet kommunicerar årligen den önskade finansieringen av försvarsmakten till parlamentet genom så kallade armémeddelanden, Armeebotschaft. Detta dokument sammanställs av försvarsministeriet utifrån underlag från försvarsmakten samt myndigheten Armasuisse, motsvarande FMV. Båda kamrarna i parlamentet godkänner finansiering av de föreslagna projekten genom att godkänna dokumentet. Utveckling och anskaffning av försvarsförmåga är förmåge-orienterad genom att den utgår från underlag som försvarsmakten tar fram utifrån vad de ser sig behöva för att uppfylla sitt uppdrag. Underlaget läggs sedan fram till försvarsministeriet för godkännande. Upplägget gör att det är försvarsmakten som tar fram de konceptuella grunderna för landets försvar, planerar för investeringar och operativa kostnader samt specificerar de militära kraven. Armasuisse tar fram initiala kostnadsberäkningar och ansvarar för all anskaffning och upphandling inom försvarsområdet. Det är även Armasuisse som konverterar försvarsmaktens kravställningar till tekniska specifikationer och sedan tar fram anbudsförfarande. Det kan noteras att det schweiziska försvarsministeriet även innefattar ansvarsområdena för befolkningsskydd och idrott.