Hoppa till innehåll

Landrapport Kanada

Kanada är indelat i tio provinser och tre territorier. Landet har beskrivits som ett av världens minst centraliserade, där provinserna själva har hög grad av självstyre. Däremot ligger ansvaret för det nationella försvaret hos den federala regeringen. Försvarssektorn i sin tur beskrivs som nationell, men det finns starka regionala kopplingar till specifika branschområden så som flygindustri. Ett par av provinserna med större mängd företag har egna branschgrupper för dessa, se mer under ”Relevanta aktiviteter”. Försvarssektorn omsätter ca 3 miljarder kanadensiska dollar årligen och skapar ca 30 000 arbetstillfällen fördelat på runt 700 företag, majoriteten av dessa är SMF-företag (Små och medelstora företag). Störst är sektorn för stridsfordon och komponenter till dessa.

Den kanadensiska regeringen publicerade 2017 policydokumentet Defence Policy Review – Strong, Secure, Engaged (SSE). Policyn har ett 20-års perspektiv men innehållet definierar även en 10-årig satsning på försvaret där försvarsbudgeten ska öka från 17.1 miljarder dollar till 24.6 miljarder dollar till 2027 (periodiserat). Ett liknande dokument har inte publicerats sedan 2008, och policyn tog ett helhetsgrepp på försvarsfrågan där regeringen bland annat tryckte på vikten av att finansieringen av större satsningar ska vara färdigställd och beslutad innan projekt påbörjas. Detta har gjort att det finns en tilltro till att de satsningar som har formulerats i policyn kommer att vara genomförbara.

Kanadas system för anskaffning av försvarsmateriel beskrivs till del som komplext, med många inblandade statliga aktörer i form av olika departement och myndigheter på regional och federal nivå. Materielanskaffning sköts idag huvudsakligen av försvarsdepartementet, Department of National Defence (DND) och Public Services and Procurement Canada (PSPC). Inför parlamentsvalet 2019 diskuterades förslaget att reformera anskaffningsprocesser för att öka effektivitet och minska antalet förseningar för större anskaffningsprojekt. I detta ingick förslag att skapa en myndighet dedikerad till anskaffning av försvarsmateriel, Defence Procurement Canada (DPC). Dock är det ännu inte klart vilken form en sådan ny organisation skulle få, om det blir en egen myndighet, ett departement, eller får annan form, och inget beslut är fattat i frågan om när ett införande av en ny organisation skulle ske.