Hoppa till innehåll

Landrapport Italien

Italien har varit medlemmar i både EU och Nato sedan grundandet och landets försvarspolitik bygger delvis på det nationella förtroende som finns för dessa organisationer. Inrikespolitiskt har Italien under de senaste två åren genomgått en turbulent tid med ett utdraget regeringsskifte, vilket även gett avtryck i försvarspolitiken i form av uteblivna beslut och osäkerhet i finansiering av projekt. Landet lider även fortsatt av efterdyningarna av finanskrisen 2007-2009 som slog hårt mot dem. 2012 meddelade regeringen att neddragningar skulle komma att behöva göras inom försvarssektorn för att klara det underskott som krisen föranlett. Försvarsbudgeten 2019 var 1.15% av BNP, men regeringen har meddelat att de till 2024 vill nå upp till Natos 2% mål.

2015 publicerade det italienska försvarsdepartementet Ministry of Defence (MoD) ett White Paper on Defence. Detta var det första officiella inriktningsdokumentet på över 10 år och innehöll förslag på reformer för försvarssektorn. Särskilt försvarsdepartementet föreslogs reformeras för att bli mer kostnadseffektivt. Anskaffning av försvarsmateriel, som idag ligger under försvarsministeriet i National Armaments Directorate (DNA), föreslås i dokumentet att ledas av en generaldirektör som även ska ansvara för infrastruktur och logistik. Generaldirektören för DNA, såväl som övriga myndighetschefer inom försvarssektorn innehar sina mandat i treårsperioder. Trots att reformerna som föreslås i vitpappret anses vara konsensus bland partierna, har förslagen inte antagits av parlamentet vilket kan antas bero på det inrikespolitiska läget som rått under de senaste åren.

Italien är generellt positiva till samarbete inom EU inklusive det inom försvarssektorn. Även om det finns partipolitiska åsikter som misstycker så är uppfattning hos befolkningen och bland de styrande i stort att samarbete är positivt och något som ska eftersträvas. Italien är engagerade i flera projekt inom ramen för Permanent Structured Cooperation (PESCO) även om det nu är en negativ trend i finansieringen av projekten och försvarsbudget i stort. Italien har framhållit vinningen av pooling and sharing för större materielprojekt inom EU, men har också lyft fram att kompetens även behöver finnas nationellt. I efterdyningarna av Brexit-omröstningen var Italien liksom Tyskland tydliga med att framhålla vikten av samarbete inom EU för att minska beroendet av leveranser från utomstående aktörer. Italien menar på att detta samarbetet bör ske inom ramen för European Defence Agency (EDA) samt, Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR).

Efter Brexit har nu Italien den tredje största försvarsbudgeten inom EU efter Frankrike och Tyskland. Italien är medlemmar i LoI-gruppen (Letter of Intent) tillsammans med Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien och UK. Gruppen skapades med syfte att utveckla den europeiska försvarsindustrin.