Hoppa till innehåll

Landrapport Belgien

Belgiens försvarsbransch är en av de äldsta industrisektorerna i landet och är betydande även för övrig industri. Försvarsindustrin används däremot inte som ett nationellt instrument, även om det finns indikationer på att man rör sig mot en gemensam nationell strategi. Belgien har i dagsläget istället delegerat ansvaret för försvarsindustriella frågor från den statliga federala nivån till de tre regionerna i landet; Flandern, Vallonien och Bryssel. Regionerna är ansvariga för kontroll av försvarsmaterielhandel som genomförs av aktörer inom deras geografiska regioner och utfärdar även exportlicenser. Regionerna får även själva besluta om lagar för att reglera området inom ramarna för EU-lagstiftning.

Den federala nivån är endast ansvarig för licenser för handel med vapen för det nationella försvaret och polisen. Detta gör att det är svårt att prata om en nationell försvarssektor, snarare är det regionerna som samordnar och fattar beslut med lite påverkan från federal nivå eller ens från de andra regionerna. Det finns inte heller en lika tydlig nationell policy för försvarsföretagen som det gör i många andra europeiska länder.

2016 publicerades, från federal nivå, The Strategic Vision for Defence. Detta dokument ger en skiss över vilka nationella försvarsförmågor Belgien ser behov för under kommande decennium. Utifrån dokumentet antog det belgiska parlamentet Military Programmation Law som gäller 2016–2030, för att skapa förutsättningar för långsiktig finansiering av försvarssektorn.

Belgisk försvarsbransch är särskilt framstående inom flygsektorn samt SALW (Small Arms and Light Weapons). Industrin är ojämnt fördelad mellan de tre regionerna – av 75 företag inom försvarsproduktion är 43 stycken lokaliserade i Vallonien, 29 stycken i Flandern och endast tre har Bryssel som bas. Vallonien innehar mer av de traditionella tillverkningsindustrierna medan de två andra regionerna hemma har företag inom högteknologisk industri med export främst till EU- och Nato-länder. Det kan noteras att de två största företagen i belgisk försvarssektor är offentligt ägda av Vallonregionen (dessa är SONACA och Herstal Group).