Hoppa till innehåll

Remissvar angående kontroll av produkter med dubbla användningsområden (UD2021/15100)

 Remissvar till Premorian – Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32)

Den 9 september 2021 trädde EU:s förordning 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden i kraft. Rådsförordningen gäller från ikraftträdandet.

Kontroll genom ett modernare regelverk

Beslutet att uppdatera och modernisera PDA-regelverket var välkommet. Ambitionen att minska företagens kostnader för regelverksefterlevnad, förbättra den europeiska företagens globala konkurrenskraft samt förbättra harmoniseringen av medlemsstaternas tillämpning av reglerna är eftersträvansvärt. Vi kan samtidigt konstatera att den nya förordningen inte lyckats med att åstadkomma en minskad administrativ börda för företagen. Vidare föreligger en risk att likvärdiga konkurrensförutsättningar inom EU inte uppnås p.g.a. att förordningen
lämnar stort tolkningsutrymme för respektive medlemsstats exportkontrollmyndighet.

Sedan arbetet med den nya förordningen initierades för tio år sedan har dock den geopolitiska utvecklingen kommit att förändra förutsättningarna och spelreglerna för den globala handeln. En konsekvens är att delar av de förslag som presenteras, givet nuläget, kommer att få negativ påverkan på såväl konkurrenskraften som på harmoniseringen av medlemsstaternas tillämpning av exportkontrollregelverket.

SOFFs hopp om ett effektivare system

SOFF och Teknikföretagen vill understryka vikten av ett effektivt kontrollsystem för produkter med dubbla användningsområden. Det nya regelverket är en viktig del i arbetet för att kunna adressera modern teknisk utveckling och förhindra okontrollerad spridning av densamma. De författningsändringar som krävs i kompletterande svensk nationell lagstiftning p.g.a. den nya rådsförordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Majoriteten av de föreslagna författningsändringarna följer av att en ny rådsförordning har antagits med en ny rubrik. Likväl måste utformningen vara ändamålsenlig.

Med denna remiss förespråkar vi ett proaktivt och konstruktivt (sam)arbete för att minimera
de negativa effekter som det nya regelverket riskerar medföra.