Hoppa till innehåll

Yttrande om ISP:s förslag till text om utländska verifikationsbesök (2010:1101)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) välkomnar möjligheten att få yttra sig om det textförslag som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tagit fram gällande krav på utländska verifikationsbesök i vissa fall och vill framföra följande. 

Vid regeringssammanträdet den 3 november 2021 fattade regeringen beslut om förordning om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiskaprodukter (bilaga 1). Även en förordning om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen beslutades vid regeringssammanträdet.

Bakgrund till verifikationsbesök

I instruktionen för ISP införs en ny 2 a §. Av bestämmelsen framgår att ISP ska genomföra verifikationsbesök i utlandet i syfte att kontrollera att krigsmateriel inte har avletts till någon annan mottagare än den som anges i slutanvändarintyget. Det framgår inte av texten om sådana besök skall genomföras rutinmässigt eller vid konkret misstanke om avledning. Det anges enbart att verifikationsbesöken ska utföras vid en tidpunkt och i en omfattning som ISP anser lämpligt. Bestämmelsen gäller dessutom endast för sådan krigsmateriel som har tillverkats i, och exporterats från, Sverige. Med andra ord omfattas inte internationella materielsamarbeten där produkten tillverkats i, eller exporteras från, ett samarbetsland. Uppgiften att genomföra verifikationsbesök börjar gälla från och med den 1 mars 2022.

Två krav ställs upp för att ett sådant verifikationsbesök får utföras i ett annat land: dels att landet har tagit emot krigsmateriel i egenskap av slutlig mottagare, dels att landet i ett slutanvändarintyg har gett tillåtelse för svensk myndighet att på plats i landet utöva kontroll genom verifikation av materielen i fråga. Systemet bygger således på att mottagarlandet frivilligt accepterar att underkasta sig en sådan kontroll, vilket inte kan tas för givet.

Frågan om efterkontroller på plats (’on-site inspections’, OSI) är politiskt känslig. Efterkontroller på plats regleras inte i vapenhandelsfördraget (ATT) och det föreligger ingen existerande folkrättslig skyldighet för ett land att acceptera sådana besök avseende krigsmateriel, även om flera informella instrument uppmanar stater att använda sig av denna form av kontroll (jfr. Wassenaar arrangemanget och OSSE).