Hoppa till innehåll

Remissvar angående att beakta samhällsintressen vid offentlig upphandling (Fi2021/03461)

 Yttrande över En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.

SOFF är i grunden positiv till promemorians förslag att samhällets offentliga upphandlingar utöver att kostnadseffektivt tillgodose det upphandlade primärbehovet, även utnyttjas som ett strategiskt verktyg för att uppnå samhällets övergripande målsättningar. Sedan tidigare har den nationella upphandlingsstrategin fastställt inriktningsmål i syfte att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en önskad samhällsutveckling.

Tillsammans med den nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål om miljöhänsyn och socialt hållbart samhälle och de i promemorian adresserade samhällsintressena kommer följande områden lyftas fram som särskilt beaktningsvärda vid offentlig upphandling; klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg, sociala och arbetsrättsliga aspekter samt socialt och hållbart samhälle. SOFF anser att detta sätt att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg är en effektiv och eftersträvansvärd metod för att adressera viktiga samhällsutmaningar.