Hoppa till innehåll

Remissvar angående avgiftsskyldighet enligt krigsmateriellagen (Dnr. UD2022/03888)

Remissvar över promemorian Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd enligt krigsmateriellagen Utrikesdepartementet (Dnr. UD2022/03888)

Principiellt anser SOFF att ISP:s verksamhet ska finansieras genom anslag och inte genom avgifter från företag. Myndighetens uppgift är att säkerställa att Sverige efterlever sina internationella förpliktelser liksom landets försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska intressen. Detta tillhör statens kärnuppgifter. SOFF har inte några synpunkter på det remitterade förslaget som sådant, vilket baseras på föresatsen om ett rättvist och likvärdigt avgiftssystem för exportkontroll.

SOFF ser ett behov av att alternativa finansieringsformer utvärderas, inte minst eftersom en myndighetsverksamhet av den art som ISP utövar, d.v.s. tillsyn av och utfärdande av tillstånd för en genom förbudslagstiftning reglerad verksamhet, huvudsakligen tillgodoser myndigheternas intressen och inte företagens. Men det finns flera skäl till att myndigheten bör vara anslagsfinansierad.

Sverige borde vara det enda land inom EU som finansierar exportkontrollmyndigheten med avgifter. Ur ett legitimitetsperspektiv föreligger en känslighet i att företag – mot erläggande av avgifter – erhåller exporttillstånd genom att myndighetens självständighet riskerar att ifrågasättas. Det finns en intressekonflikt när myndighetens beslutsfattande finansieras av de sökande och modellen inbjuder till beroenden mellan myndigheten och de som är föremål för tillsyn. För företagen utgör detta en riskprövning för korruption, vilket kan påverka investeringsbarheten hos exempelvis fonder.

Ett syfte med förslaget är att skapa så likvärdiga förhållanden som möjligt mellan exportkontroll avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. SOFF vill i detta avseende notera att de företag som exporterar PDA-produkter på kärnteknikområdet, och som står under Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) tillsyn, inte synes vara föremål för något motsvarande avgiftssystem. Detta förhållande bör åtgärdas om ambitionen är att skapa likvärdiga förhållanden.