Hoppa till innehåll

Remissvar angående undantag i lagen om upphandling (Fö2022/01624)

Remissvar över utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen (Fö2022/01624) 

SOFF har inget att erinra emot att Försvarsmakten tilldelas samma befogenhet som Försvarets Materielverk då detta är ett naturlig led i den tidigare beslutade förändringen av ansvaret mellan myndigheterna och därigenom upphandlingsorganisationen som tidigare genomförs.

Avseende den nya beloppsgräns som föreslås, baseras denna på Försvarsmaktens befogenhet att genomföra materielinvesteringar i enlighet med den gräns om investeringar som Försvarsmakten ska framställa om regeringens medgivande för enligt myndighetens regleringsbrev för 2022. Ingen annan motivering ges. SOFF anser att promemorian bör beakta att Försvarsmaktens regleringsbrev över tid kommer att ändras – allt medan den fasta beloppsgränsen i lagstiftningen består. Utredningens föreslagna samordning mellan regleringsbrev och beloppsgräns riskerar över tid att utebli.

Problemet med undantagen

Detta problem belyses också i promemorian när den hänvisar till den nuvarande gränsen, ”Någon närmare motivering till att beloppsgränsen sattes till 25 000 000 kr framkommer inte i förarbetena till äldre LOU (jfr prop. 2006/07:128 s. 142 och 440–441)”. Därav riskerar denna problematik att kvarstå även för den nya gränsen om valet av densamma inte motiveras tydligare samt om inte densamma (200 000 000 kr) räknas upp via index, prisbasbelopp eller med inflation etc.

Promemorian beaktar vidare inte definitionen av väsentliga säkerhetsintressen som återfinns i betänkandet en ”Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24)”. Detta är förvisso naturligt utifrån att det är ett betänkande, samtidigt konstaterar betänkandet att ”Väsentliga säkerhetsintressen fått en otydlig definition och innebörd” och föreslår att det bör omdefinieras som s.k. strategiska materielområden. Detta kommer inte påverka det legala undantaget enligt promemorian, men däremot dess tillämpning.

FOI har i rapport även konstaterat att det tycks återfinnas tre olika tolkningar av begreppet väsentligt säkerhetsintresse. Därav anser SOFF att regeringen i denna promemoria bör beakta behovet av att tydliggöra definitionen av väsentligt säkerhetsintresse/strategisk materielområde och dess troliga tillämpning i relativ närtid samt dess inverkan på myndigheternas befogenhet att utnyttja undantaget i lagstiftningen. Då för att i sin tur motivera beloppsgränsen som anförs i promemorian.