Hoppa till innehåll

Remissvar angående ansvar gällande artificiell intelligens (Ju2022/03499)

Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Nedan återges för föreningen centrala påpekanden. I övrigt ställer sig SOFF bakom Teknikföretagens yttrande, vilket föreningen fått möjlighet att bereda.

Nytt direktiv om produktansvar: Det befintliga direktivet är i grunden bra. Ändringar kan därför menligt påverka helheten i förslaget, varför de behöver beaktas med stor försiktighet. Föreningen är positiva till införandet av en harmoniseringsklausul (art 3), en harmoniserad och ensad lagstiftning bland medlemsstaterna är till nytta för såväl europeiska användare som producenter.

Direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens: SOFF avstår att kommentera förslaget om en särskild lagstiftning som reglerar ansvaret för AI eftersom förhandlingarna i AI-förordningen pågår och dessa måste harmonisera avseende definitioner samt säkerhetsnivåer, något vi har svårt att bedöma för närvarande.

Art 6 Säkerhetsbrister: Det är mycket oklart vad som avses säkerhetsbrister, något som menligt kommer att påverka marknaden. Exempelvis föreslås att ”bedömningen baseras på den säkerhet som allmänheten har rätt att vänta sig med hänsyn till alla omständigheter”. Skrivningarna måste därför förtydligas.

SOFF avstryker paragraf d) samt ser helst att de säkerhetsbrister som avses i paragraf f) relaterar till nationella krav eller cybersäkerhetskrav kopplat EU (naturligen cybersäkerhetsakten).