Cyberkompetens

Kompetensförsörjning inom cyberförsvar

Kompetensförsörjning är en förutsättning för långsiktig cybersäkerhet och ett livskraftigt försvar av det digitala Sverige. Säkerhets- och försvarsbranschens efterfrågan av personer med cybersäkerhetskompetenser fortsätter att öka. Det är framför allt specialister som efterfrågas vid nyanställning och behovet är enligt 2022 års enkät störst inom säkerhetsarkitektur och nätverkssäkerhet. Samtidigt växer även efterfrågan av personer med kommunikativ och analytisk förmåga inom både säkerhets- och försvarspolitik samt regelefterlevnad. För företagens fortsatta utveckling och konkurrenskraft behövs både teknisk samt kommunikativ och analytisk kompetens.

Teknologins snabba utveckling, digitaliseringen av samhället med de sårbarheter de tillför och det ökande antalet avancerade cyberattacker ökar ständigt behovet för kompetenser och färdigheter inom cybersäkerhet. Enligt en rapport från den Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) är kompetenser och färdigheter inom cybersäkerhet något som påverkar marknaden över hela världen. Även utredningen Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) pekar på behovet för att förbättra tillgången till personal inom informations- och cybersäkerhet och att kompetenserna behöver öka.

En effektiv och ändamålsenlig kompetensförsörjning behövs för att kunna säkra och försvara det digitala Sverige vi lever i idag och för att svenska företag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga.

SOFF:s rapport 2022

I jämförelse med andra yrkeskategorier är behovet av cyberkompetens unikt. SOFF:s cyberförsvarsgrupp har under flera år arbetat för att öka kompetensförsörjningen inom cybersäkerhet. Sedan 2018 har SOFF genomfört undersökningar avseende cyberkompetensbehoven hos föreningens medlemsföretag. Under 2020 publicerades rapporten ”Vilka kompetenser söker Sveriges säkerhets- och försvarsföretag?” vilken följdes upp med en uppdaterad undersökning under 2022.

2022 års rapport visar att det framför allt är specialister som efterfrågas vid nyanställning. Branschen söker i majoritet kompetenser inom säkerhetsarkitektur och nätverkssäkerhet. Två kompetenser som båda väntas fortsätta vara de viktigaste färdigheterna och kompetenser för företagen inom de kommande fem åren. Intressant är också att företagen efterfrågar anställda med kunskap inom humaniora och juridiska ämnen där både regelefterlevnad, säkerhets- och försvarspolitik och förmåga att kommunicera tekniskt komplexa problem rankas högt. Av detta går att dra slutsatsen att det fortsatt är mjuka och hårda kompetenser som eftersöks.

2019
Under hösten 2019 genomförde SOFF en enkätundersökning för att få en överblick över vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos företagen och huruvida dessa har generalistkunskap eller specialistkunskap. Nitton av SOFF:s medlemsföretag med verksamhet inom cyberområdet besvarade enkäten angående deras kompetensbehov.

Enkätens resultat bidrar till att finna gemensamma nämnare mellan företagen för att kunna få en bild av branschens behov och efterfrågan. Som branschorganisation strävar SOFF efter att vara verksam inom områden som främjar säkerhets- och försvarsbranschen och där det finns gemensamma möjligheter och utmaningar. Svaren i denna enkätundersökning har nyttjats av flertalet aktörer inom branschen för bl.a. utformning av utbildningar.

2018
SOFF genomförde i maj 2018 en undersökning av behovet av cybersäkerhetskompetens hos våra medlemsföretag. Syftet var att bättre förstå hur företagen idag säkrar sin kompetens och vilket behov de ser framöver. I rapporten presenteras även en sammanställning av nutida utbildningar inom området.

Under en förmiddag i oktober 2018 samlade SOFF i samarbete med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Teknikföretag ett 40-tal aktörer från
akademin, näringslivet och svenska myndigheter för en diskussion kring kort- och långsiktiga samverkansformer för gemensam utveckling mot en bredare och större cybersäkerhetsbransch i Sverige.

Genom Chatham House Rules samlades idéer och åsikter in och i en rapport lyfts 20 initiativ inom området för utbildning, attraktion till branschen och kompetensutveckling. Dessa initiativ är inte för en aktör att enskilt lösa på egen hand utan de förutsätter samverkan mellan olika aktörer inom olika sektorer. Rörligheten på arbetsmarknaden är ett faktum där anställda rör sig både inom och mellan privat och offentlig sektor. Att bemöta den kompetensbrist vi står mitt i är vårt gemensamma ansvar.

SOFF strävar efter att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för försvars- och säkerhetsföretag i Sverige där kompetensförsörjningen är en viktig byggsten. Resultaten som presenteras i dessa rapporter är ett viktigt underlag för SOFF:s fortsatta arbete med att säkra kompetensförsörjningen genom dialog och samverkan med övriga aktörer inom cyberbranschen i Sverige.