Cyberkompetens

Kompetensförsörjning inom cyberförsvar

En stor utmaning är hur vi i Sverige säkrar kompetensförsörjningen inom cyberområdet. SOFF:s medlemsföretag anger 2018 att behovet av nya medarbetare med cybersäkerhetskompetens har ökat avsevärt under de senaste åren. I snitt anger företagen att behovet (skala 1-5) ökat med 4,6. I jämförelse med andra yrkeskategorier av ingenjörer är detta unikt. För att få en bild av hur kompetensbehovet ser ut hos våra medlemsföretag genomför SOFF med jämna mellanrum enkäter.

Vilka kompetenser söker Sveriges säkerhets- och försvarsföretag?

Under hösten 2019 genomförde SOFF en enkätundersökning för att få en överblick över vilka kompetenser och färdigheter som efterfrågas hos företagen och huruvida dessa har generalistkunskap eller specialistkunskap. Nitton av SOFF:s medlemsföretag med verksamhet inom cyberområdet besvarade enkäten angående deras kompetensbehov.

Enkätens resultat bidrar till att finna gemensamma nämnare mellan företagen för att kunna få en bild av branschens behov och efterfrågan. Som branschorganisation strävar SOFF efter att vara verksam inom områden som främjar säkerhets- och försvarsbranschen och där det finns gemensamma möjligheter och utmaningar. Svaren i denna enkätundersökning utgör underlag för SOFF:s fortsatta arbete för en starkare och säkrare cybersäkerhetsbransch i Sverige.

2018
SOFF genomförde i maj 2018 en undersökning av behovet av cybersäkerhetskompetens hos våra medlemsföretag. Syftet var att bättre förstå hur företagen idag säkrar sin kompetens och vilket behov de ser framöver. I rapporten presenteras även en sammanställning av nutida utbildningar inom området.

Hur säkrar vi kompetensen inom Cybersäkerhet?

Företagen ser tre olika typer av utmaningar avseende kompetensförsörjningen.

1. Kompetens. Många sökande saknar den formella kunskapsnivå som företagen behöver.
2. Relevans. Utbildningarna anpassas inte tillräckligt snabbt för att relevant möta marknadens behov som utvecklas tekniskt snabbt.
3. Erfarenhet. Många sökande saknar den nivå av yrkeserfarenhet som företagen förväntar sig.

Målet med rapporten maj 2018 var att belysa problematiken och dess omfattning av kompetensförsörjning inom området för cybersäkerhet samt att identifiera åtgärder och förslag på lösningar på kort- och långsikt. SOFF har även inventerat nuläge avseende behov och utbildningar inom cybersäkerhet, sammanställningen finns att läsa här.

Vägen framåt

Så kan vi säkra kompetensförsörjningen inom cybersäkerhet

Under en förmiddag i oktober 2018 samlade SOFF i samarbete med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Teknikföretag ett 40-tal aktörer* från
akademin, näringslivet och svenska myndigheter för en diskussion kring kort- och långsiktiga samverkansformer för gemensam utveckling mot en bredare och större cybersäkerhetsbransch i Sverige.

Genom Chatham House Rules samlades idéer och åsikter in och i en rapport lyfts 20 initiativ inom området för utbildning, attraktion till branschen och kompetensutveckling. Dessa initiativ är inte för en aktör att enskilt lösa på egen hand utan de förutsätter samverkan mellan olika aktörer inom olika sektorer. Rörligheten på arbetsmarknaden är ett faktum där anställda rör sig både inom och mellan privat och offentlig sektor. Att bemöta den kompetensbrist vi står mitt i är vårt gemensamma ansvar.