Hoppa till innehåll

Nytt utvidgat förslag för produkter med dubbla användningsområden

Regelverket syftar till kontrollera export av varor med dubbla användningsområden till länder utanför EU, samtidigt som export av sådana varor i stora stycken är fri som en del av EU:s n inre marknad. Visst förenklat regelverk finns också i förhållande till några av EU:s nyckelhandelspartners.

I slutet av september lade Kommissionen fram den länge aviserade revideringen av EU-regelverket. Ansvarig kommissionär är Cecilia Malmström. Det främsta syftet med revideringen är, förutom en modernisering av regelverket, att hindra att export av varor med dubbla användningsområden används för att allvarligt kränka mänskliga rättigheter eller kommer i händerna på terrorister eller annan samhällsomstörtande verksamhet. Därför föreslås att regelverket utvidgas till att omfatta elektronisk övervakningsutrustning som riskerar att användas just för sådana allvarliga kränkningar.

Kommissionens avsikter har varit kända länge och revideringen har föregåtts av ett par år av konsultationer och interna utvärderingar av Kommissionen. SOFF – och andra företrädare för näringslivet – har följt denna process aktivt.

Förordningsförslaget innehåller också en rad andra förändringar, bl.a. en lista av nya generella exporttillstånd som har som syfte att förenkla och effektivisera. Dessa tillstånd omfattar bl.a. tekniköverföring, mjukvara, handel med kryptering med vissa tredje länder och export av mindre värde. Vidare föreslås andra åtgärder som syftar till att harmonisera regelverket med licenseringar och bl.a. att se till att genomförande i olika medlemsländer inte avviker för mycket samt dialog med viktiga handelspartners. Definitionen av ”tekniköverföring” har också gjorts om.

Förslaget analyseras för närvarande, av både enskilda företag och ISP. Det är därför i dagsläget för tidigt att säga hur förslaget närmare slår mot svenska näringslivsintressen, förutom att export av viss elektronisk övervakningsutrustning försvåras.

En utmaning är de föreslagna s.k catch-all paragraferna, där generella bestämmelser finns. Det blir därmed en utmaning att se till att riktlinjer tas fram som kan göra regelverket mer transparant. Inga förenklingar görs heller specifikt för att underlätta för små och medelstora företag. Kommissionen anser att det föreslagna regelverket kommer generellt att göra det lättare för alla, inklusive de små företagen.

SOFF kommer tillsammans med medlemsföretag och Svenskt Näringsliv närmare diskutera och analysera förslaget. Den europeiska branschorganisationen ASD kommer att arbeta fram ett positionspapper som kommer att överlämnas till EU-kommissionen den 29 november. Den 12 december har EU-kommissionen ett öppet forum i Bryssel för att diskutera export-kontroll och inte minst denna fråga. Information finns på DG Trades hemsida.

Regeringen kommer att överlämna en preliminär ståndpunkt till riksdagen den 2 december. Ansvarig minister är justitieminister Morgan Johansson. Förhandlingar i EU:s ministerråds arbetsgrupp kommer att starta försiktigt redan senare i höst. Men sannolikt kommer förslaget kräva kanske uppemot ett par år av förhandlingar innan ett beslut kan tas av ministerrådet och EU-parlamentet tillsammans.

SOFF:s kansli tar tacksam emot synpunkter på regelverket och frågan kommer att diskuteras vidare i SOFF:s medlemsgrupp för Exportkontroll som samlar branschen.