Strategi- och verksamhetsplan

Strategi- och verksamhetsplan för året 2018 beskriver föreningens övergripande syfte och målsättningar, vilka frågor som är prioriterade samt hur föreningen kommer att arbeta.

SOFF:s medlemsföretag står inför betydande möjligheter och utmaningar. Det är angeläget att sätta deras utveckling i ett globalt sammanhang samt analysera vilka konsekvenser detta ger för den svenska kunden. Många företag ingår idag i ett nätverk av internationaliserade ägandeförhållanden och globaliserade underleverantörsled. Genom ett aktivt förutsättningsskapande arbete i Sverige läggs grunden för framgång på den internationella försvarsmarknaden. Export börjar med forskning, utveckling och innovation. Föreningen verkar för att öka insikten om relationen mellan en effektiv försvarsmarknad och framgångsrik forskning för att visa på mervärdet som detta skapar ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv.

SOFF:s övergripande målsättning är att säkerhets- och försvarsföretag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas och verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak två saker: ett långsiktigt arbete kring marknadstillträde och handelsförutsättningar, och ett arbete med marknadsfrämjande processer och aktiviteter i närtid. Föreningen verkar därmed för att påverka utformning och tillämpning av olika policyfrågor och regelverk som påverkar säkerhets- och försvarsmarknaden.

SOFF:s viktigaste fråga för verksamhetsåret 2018 är likvärdiga förutsättningar för företag i Sverige att exportera och samarbeta på den internationella marknaden. Föreningen vill under verksamhetsåret även stärka förståelsen av det bidrag och betydelsen företagen har för den svenska försvarsförmågan samt stärka forsknings- och innovationsarbetet.

För mer information läs vår fullständiga Strategi- och verksamhetsplan 2018.