Hoppa till innehåll

Saabs resultat januari – juni 2018, Saabgroup

Saab presenterar resultatet för januari – juni 2018.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Effektivt projektgenomförande i fokus
Efterfrågan på högteknologiska försvars- och säkerhetslösningar har varit fortsatt stark under det första halvåret 2018. Det säkerhetspolitiska läget och den snabba teknologiska utvecklingen har lett till ökade satsningar på försvarsmateriel inom många regioner i världen.

Under första halvåret 2018 har Saab uppnått viktiga milstolpar i några av de större utvecklingsprojekten. Bland annat genomfördes en lyckad första flygning av GlobalEye, den nya generationen flygburet övervakningssystem, och den svenska marinens ubåt HMS Gotland sjösattes efter en halvtidsuppgradering och modifikation. Även Gripen E programmet fortskrider enligt plan. Genomförande av större projekt har varit i fokus för Saab under första halvåret och kommer även att vara det framöver.

Orderingång och försäljningsintäkter
Orderingången av medelstora beställningar var stark under första halvåret 2018. Totalt uppgick orderingången till 12,7 miljarder kronor. En stor beställning mottogs under perioden gällande utvecklings- och driftstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor. Under samma period 2017 mottogs stora beställningar om totalt 10,7 miljarder kronor. Intresset för Saabs produkter är fortsatt stort.

Försäljningsintäkterna uppgick till 15,7 miljarder kronor med en organisk tillväxt om 1 procent. Affärsområdena Aeronautics, Surveillance och Kockums såg stark tillväxt drivet av ökad aktivitetsnivå inom större projekt.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 905 miljoner kronor (886) och rörelsemarginalen var 5,8 procent (5,8). Rörelsemarginalen stärktes under perioden inom flera affärsområden och som förväntat påverkades rörelsemarginalen inom affärsområdet Dynamics negativt av en lägre leveransnivå jämfört med samma period 2017.

Det operationella kassaflödet uppgick till -2 750 miljoner kronor (-443) vilket var enligt plan. Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar.
Finansnettot påverkade periodens resultat negativt till följd av marknadsvärdesförändringar i derivat avseende säkrade offerter i framförallt USD.

Effektivitet
Under det första halvåret 2018 har arbetet med att effektivisera verksamheten fortsatt, samtidigt som ett analysarbete pågår för att identifiera åtgärder med syfte att öka produktiviteten ytterligare. Ambitionen är att påbörja dessa under hösten.

Prognos för 2018: (oförändrad)
Försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent. Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Nyckeltal

Läs mer på Saab:s hemsida här.