Hoppa till innehåll

Saabs bokslutskommuniké 2016,#Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2016.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Håkan Buskhe, President and CEO of Saab

Under 2016 såg vi en ökad oro i världen till följd av det geopolitiska läget. Som en konsekvens av detta ökade efterfrågan på kostnadseffektiva försvars- och säkerhetssystem. Till detta blev kraven på minskade ledtider allt högre. Saab fortsätter mot denna bakgrund att fokusera på att utveckla och effektivisera verksamheten och att leverera på vår orderstock. Vi uppnådde en organisk försäljningstillväxt om 5 procent under 2016 i linje med våra långsiktiga mål.

Redan under 2015 ökade försäljningsintäkterna efter några år av betydande investeringar i utveckling av nya produkter samt en satsning på en ny marknadsorganisation.

Orderingång
Orderingången 2016 var lägre än 2015, då bolaget bland annat fick beställningar på den nya versionen av Gripen till Brasilien, en ny generation av det flygburna övervakningssystemet GlobalEye och utvecklingen av ubåtssystemet A26. Vi såg en god utveckling av mindre beställningar med ett värde under MSEK 100 som ökade med 3 procent jämfört med 2015. Affärsområdet Dynamics stärkte under 2016 sin orderstock bland annat genom beställningar på den senaste versionen av det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf och luftvärnssystemet RBS 70.

Under fjärde kvartalet var orderingången något lägre än förväntat, då en väsentlig beställning inom flygburna övervakningssystem lades senare än förväntat och inkom först i januari 2017.

Framsteg inom utvecklingsprojekt
Under 2016 togs viktiga steg i flera av bolagets stora projekt. I februari presenterade Saab GlobalEye.
I maj presenterade Saab den nya versionen av Gripen och i september presenterade Boeing och Saab de två första flygplanen till det amerikanska flygvapnets T-X-upphandling. I december gjordes den första flygningen av det nya skolflygplanet.

I syfte att skapa ett helhetserbjudande för fjärrstyrda digitala tjänster inom flygtrafikledning bildade Saab och LFV under året ett gemensamt bolag. Det finns ett stort intresse för dessa lösningar över hela världen.

Starkt kassaflöde
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 797 (1 900) med en rörelsemarginal på 6,3 procent (7,0). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet 2015 till MSEK 1 782 och rörelsemarginalen uppgick till 6,6 procent. Idag befinner sig flera stora projekt i ett tidigt stadium där de i de flesta fall genererar lägre vinstuttag.

Utvecklingen av framtidens skolflygplan tillsammans med Boeing har även det påverkat rörelseresultatet. Affärsområdena Dynamics och Surveillance rapporterade förbättringar av rörelseresultatet till följd av ökade leveranser och en förändrad produktmix.

Ett stort fokus har under 2016 legat på genomförandet av de större utvecklingsprojekten i orderstocken, vilket kommer att fortsätta under 2017.

Det operationella kassaflödet var starkt och uppgick till MSEK 2 603 (-500), trots att kundfordringsförsäljningsprogrammet ej var utnyttjat vid årets slut 2016. Det stärktes av inbetalningar relaterade till stora projekt under året, liksom av hög aktivitetsnivå inom affärsområdet Dynamics.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 10,60 (12,79).
Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om SEK 5,25 per aktie (5,00).

Fortsatt tillväxt
Orderstocken stärktes betydligt under 2016 i affärsområdet Dynamics. Samtliga affärsområden hade vid utgången av året en stark orderstock, vilket gör att vi är väl positionerade för en fortsatt tillväxtresa under 2017.

Prognos för 2017:
Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent.

Finansiell översikt

 

Press- och analytikerträff
Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs bokslutskommuniké för 2016.
Datum: Måndagen den 13 februari 2017, klockan 10.00
Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/170213/emyear-end_report-em_january-december_2016

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):
Sverige: +46 8 56642669
UK: +44 2030089806
USA: +1 8558315944

Bokslutskommuniké, presentationsmaterial och webbsändning kommer att finnas tillgängligt på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.
Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
Helene Lindstrand, presschef
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube CU17-005 Saabs bokslutskommunike 2016
Följ oss på Twitter: @saab

Saabs pressmeddelande 170213.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 07.30 (CET).