Hoppa till innehåll

Kallelse till Årsstämma i CybAero AB (publ.)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 14.00 i företagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 20 april 2016.
– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 26 april 2016 klockan 13.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
a) via e-post till: stamman@cybaero.se;
b) per telefon: 013 – 465 29 00; eller
c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 20 april 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning
1) Öppnade av stämman och val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordningen
4) Val av två justeringspersoner
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer, som utses av stämman
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10) Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12) Beslut om emission av teckningsoptioner
13) Övriga frågor
14) Avslutande av stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen samt förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 11 april 2016. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping den 31 mars 2016
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvars-verksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero