Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké januari-december 2016 CybAero AB (publ)

Perioden januari – december 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (4,8 MSEK).
• EBITDA uppgick till -75,5 MSEK (-61,1 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -86,8 MSEK (-72,5 MSEK).
• Resultat efter skatt uppgick till -91,3 MSEK (-74,0 MSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -2,50 SEK (-2,53 SEK).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Perioden Juli – December 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (2,1 MSEK).
• EBITDA uppgick till -32,7 MSEK (-36,3 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till –39,0 MSEK (-41,9 MSEK).
• Resultat efter skatt uppgick till –41,7 MSEK (-43,1 MSEK).
• Resultat per aktie uppgick till –1,57 SEK (-1,80 SEK).
VD har ordet
2016 har varit ett händelserikt år som präglats av stora förändringar samt hårt och intensivt arbete med produktutveckling, testverksamhet och leveranser till kund.

Jag tog över som VD efter Mikael Hult i maj 2016. Vi har sedan dess genomfört ett fokusskifte på CybAero. Vi vill gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett effektivt industriellt företag med kapacitet att kunna leverera både produkter och tjänster, som tillfredsställer våra kunders önskemål.
För att öka effektiviteten i vår försäljning har vi anställt två mycket erfarna säljchefer: Brian Lawrence med ansvar för Nordamerika och Stellan Hallberg, som ansvarar för resten av världen. Båda har lång erfarenhet av internationell försäljning och vår offertstock har redan ökat med ca 800 MSEK.
Vi har även arbetat hårt med kostnadsnedskärningar för att anpassa personalstyrkan till våra nuvarande behov. Resultatet är att vi trots ca 10 färre anställda kan producera med avsevärt kortare ledtider än tidigare. Under året har Mikael Smith, med gedigen erfarenhet från företag med internationell verksamhet, anställts som ny CFO.

I vår strävan att skapa tillförlitliga och kundvänliga produkter har vi lagt ner mycket energi på ISO-arbetet med processer och kvalitetsarbete. Hela företaget är engagerat och personalen är mycket motiverad i detta viktiga arbete.

Testverksamheten i riggar, på marken och i luften har utökats under året och vårt eget testcenter har blivit en värdefull resurs i detta arbete. Sammantaget har denna intensiva verksamhet skapat en stabil och robust flygande plattform.

Årets siffror är en spegling av ett högteknologiskt utvecklingsföretag i snabb omvandling för att bli ett kommersiellt företag med bred kompetens inom obemannat flyg. Jollyaffären har krävt betydligt mer utvecklingsarbete än förutsett och har därmed dragit stora resurser. Det positiva med detta är att resultatet blivit ett av världens kanske mest avancerade fartygsbaserade UAV-system.

Demonstrationsflygning med Marinen och FMV
I april 2016 genomförde vi tillsammans med Försvarets Materielverk omfattande tester ombord på en korvett av Visby-klass utanför Karlskrona. Att kunna starta och landa från ett fartyg som går med en hastighet på 25 knop, samtidigt som det blåser sidvind med upp till 15 m/s, visar att vårt styrsystem håller hög internationell klass. I samband med FMV´s flygningar utanför Karlskrona i april hade vi dessutom möjlighet att visa upp vårt system för representanter från bl.a. Polen ,Tyskland och Italien.

ACC/AVIC
Ramavtalet med ACC/AVIC ligger kvar. Nyligen fick vi ett avslag från ISP på en exportförfrågan rörande ett system, som skulle användas för demo-flygningar i Kina. Vi tror dock fullt ut på detta avtal och kommer att arbeta vidare med nya ansökningar tillsammans med vår distributör, ACC.

Jolly
I slutet av augusti levererades de tre system som vi sålt till företaget Jolly och som är avsedda att bli fartygsbaserade hos den kinesiska tullen. Vi drabbades av helt oförutsedda förseningar hos såväl de svenska som de kinesiska tullmyndigheterna. Regelverken i Kina hade ändrats så sent som i juni och våra produkter blev klassificerade som farligt gods. När väl helikptrarna släpptes i slutet av året kunde förberedelserna för de s.k. FAT(Factory Acceptance Test)-testerna påbörjas.

Regelverk
Regelverken för våra produkter varierar mellan länder. När Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober offentliggjorde sin dom rörande fotografering från drönare, reagerade marknaden hårt. Justitiedepartementet reagerade snabbt och det finns redan ett förslag på ny lag, där ett särskilt undantag för drönare tas in i kameraövervakningslagen. Förslaget innebär att kravet på tillstånd tas bort och att enskildas personliga integritet istället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

Demonstrationsflygning tunisiska tullen
I november gästades CybAero under fyra dagar av den högsta ledningen för tullmyndigheten i Tunisien. Ett antal lyckade demoflygningar i dagsljus och i mörker genomfördes under besöket. Fortsatta demonstrationsflygningar kommer att äga rum i Tunisien under 2017.

Air Services
Under bolagsstämman i juni redovisades att vi planerar för det nya affärsområdet Air Services som ska utföra tjänster där små eller stora obemannade farkoster är en kostnadseffektiv lösning på många kunders olika behov.

Serviceverksamheten inleddes redan under 2016 och omfattade bl.a. ett uppdrag för Linköpings Universitet, där vi genomförde mätningar av radioaktivitet i utsläppsrök från skorstenar. Ett andra uppdrag genomfördes inomhus åt ett företag i fordonsindustrin. Båda dessa uppdrag genomfördes med en mindre typ av farkoster. I denna tjänsteverksamhet använder vi oss av vårt kunnande inom obemannat flyg samtidigt som vi själva ökar kunskapen och förståelsen för kunders behov inom denna snabbt växande tjänstesektor. Ett antal analyser från olika organisationer visar entydigt på potentialen för UAVér. Vi arbetar med att kunna erbjuda tjänster som kräver UAV:er från den kapacitet som vår APID har ned till små batteridrivna farkoster. I slutet av Q2 2017 räknar vi med att kunna presentera några nyheter inom detta område.

I november genomfördes den företrädesemission, som var en förutsättning för bolagets fortsatta utveckling. Emissionen var garanterad till 90% och tillförde bolaget 115,2 MSEK.
Samarbetet med Albright Stonebridge Group, ASG, har fördjupats under året och vi är övertygade om att de kommer att vara en viktig partner i vår internationella marknadsföring. ASG är en världsledande aktör för myndighetskontakter och riskhantering vid internationella affärer med ett omfattande internationellt nätverk.

Utsikter för 2017
Året har börjat mycket intensivt. Våra FAT-tester för Jolly i Kina har till stora delar redan genomförts med det första av tre system. Tidsutdräkten är kopplad till att systemen ska användas på fartyg och att flera parter därmed är involverade i processen. I ACC/AVIC-affären kommer vi att söka nytt tillstånd hos ISP så snart förutsättningarna är de rätta. Vi går in i 2017 med flera offerter ute till potentiella kunder i flera länder.

Inom affärsområdet Air Services ser jag stora möjligheter för vår egen APID inom exempelvis områden som brandförsvar och räddningstjänst. Möjligheterna är obegränsade.

Linköping den 17 mars 2017

Rolf Schytt
Verkställande direktör
CybAero AB

För fullständig rapport se vår hemsida, www.cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08:30.