Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké januari-december 2015 CybAero AB (publ)

Perioden januari 2015-december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 MSEK (46,8 MSEK)
 • EBITDA uppgick till -61,1 MSEK (-22,3 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -72,5 MSEK (-33,7 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -74,0 MSEK (-34,2 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,53 SEK (-2,47 SEK)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Perioden juli 2015 – december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK (26 MSEK)
 • EBITDA uppgick till -36,3 MSEK (-17,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -41,9 MSEK (-23,7 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -43,1 MSEK (-23,7 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,80 SEK (-1,54 SEK)

VD har ordet
Året har präglats av hårt och intensivt arbete med färdigställande av vår nya plattform APID One.

Roll out av APID One
Efter år av utveckling kunde vi med stor glädje lansera vårt nya produktprogram APID One den 31 mars 2015. Det skedde på Tekniska Museet i Stockholm, där museets styrelseordförande och tillika astronauten Christer Fuglesang samtidigt mottog ett exemplar av vår gamla APID 60. Den kommer så småningom att ställas ut på museet och blir därmed en del av svensk flyghistoria.

APID One är ett RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) där kärnan består av någon av våra tre nya helikopterversioner Ranger, Rescue eller Defence. Våra system löser många utmaningar i vår omvärld. Det kan handla om allt från gränsövervakning och humanitär hjälp till kontroll och inspektion av materiella tillgångar. Den globala RPAS-marknaden är i startgroparna. Med vår erfarenhet kan vi möta de stora samhällsförändringar som sker, och bidra till ökad säkerhet runt om i världen.

Första ordern från AVIC
Den 31 mars var en viktig dag för CybAero. Utöver lanseringen av APID One, tog vi samma dag emot den första avropsbeställningen från kinesiska AVIC. Beställningen avsåg CybAeros modell APID One Ranger och omfattar fem system för civil och kommersiell användning. Detta var den första ordern i ett 8-årigt ramavtal där AVIC förbundit sig att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren. Det första systemet kommer att levereras 2016. Vi förväntar oss ytterligare avropsbeställningar under året.

Ett företag i utveckling
Under året har vi fortsatt att utveckla bolaget samt våra produkter och system. Tillkommande krav och uppgraderingar har senarelagt leveransen till kinesiska tullen till början av 2016. De obemannade systemen vi kommer att leverera blir de första i världen med en landningsfunktion som erbjuder automatisk landning av obemannade helikoptrar på fartyg, under gång. Självfallet har de utökade investeringarna i systemet, och den senarelagda leveransen, påverkat både omsättning och resultat negativt. Vi är övertygade om att det är väl investerad tid och kostnad och att CybAero nu kommer att kunna erbjuda ett system som ligger i framkant i världen vad gäller prestanda och funktionalitet.

Efter åtgärder av de tillkommande kraven och uppgraderingarna har vi utvecklat ett system som vi anser är i framkant i branschen. Vi befinner oss i ett skede att både kunna öka intäkterna och genomföra kostnadsbesparingar genom effektivisering av verksamheten och organisationen.

I takt med att företaget expanderar växer också behovet av att utforma en organisation där vi fullt ut kan utnyttja vår potential. Under 2015 har vi kommit en bra bit på väg och vi upplever ett starkt engagemang både hos nya och gamla medarbetare. Det bådar gott inför 2016, då vi planerar att fortsätta utveckla organisationen med fler duktiga och kompetenta medarbetare. Samtidigt ser vi kontinuerligt över organisationen för att vara så kostnadseffektiva som möjligt med rätt bemanning på varje funktion.

Ny stor delägare
Under september 2015 blev den amerikanska investeraren Subversive Capital LLC delägare i CybAero genom att förvärva AeroVironments aktier samt genom att delta fullt ut i bolagets företrädesemission. Dessutom beslutade en extra stämma den 30 december att genomföra en riktad emission till Subversive Capital vilket innebär att de nu är vår största ägare med ca 11,2% i bolaget. I samband med stämman valdes Adam Rothstein och Michael Auerbach från Subversive Capital in i CybAeros styrelse. Deras kommersiella och politiska erfarenheter och nätverk kommer att bidra positivt till CybAeros fortsatta utveckling. Michael Auerbach är utöver engagemanget i Subversive Capital även Senior Vice President i Albright Stonebridge Group (ASG), som vi inlett ett strategiskt samarbete med. ASG är ett globalt strategiföretag med ett stort kunnande om de marknader vi riktar oss till.

Leveranser i fokus
Under 2015 har vi arbetat intensivt med att vidareutveckla och förfina våra produkter och system. Bolagets hela fokus har legat på att färdigställa det mycket avancerade och sofistikerade system vi ska leverera till kinesiska tullen som är första kund på detta system. De förseningar vi drabbats av i projektet är relaterade till de tekniska utmaningarna i att få systemet så funktionellt och driftsäkert som möjligt. Vi har nu ett system i världsklass som öppnar upp intressanta affärsmöjligheter.

För att nå och behålla en ledande position måste vi fortsätta jobba hårt och springa snabbt. Vårt mål är att öppna upp nya marknader och användningsområden, både inom etablerade branscher och nya. 2015 var arbetsamt, intensivt och spännande. Under 2016 ska vi börja skörda resultaten av allt hårt arbete.

Mikael Hult
Verkställande direktör
CybAero AB

För fullständig rapport se vår hemsida, www.cybaero.se.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se
Ulrika Andersson, Tf Ekonomichef CybAero AB, tel 013-465 29 00, e-post: ulrika.andersson@cybaero.se

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.