Aktuella utredningar, rapporter och skrivelser inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar

På denna sida har vi sammanfattat varje avsnitt och lagt till länkar för mer information.

Utredningarna är av betydelse för hur marknaden utvecklas och föreningen avser därför att aktivt bevaka och följa arbetet.

Pågående beredning

– uppdaterad den 19 januari 2022


Direktinvesteringsutredningen

Utredningen ska lämna förslag på hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Syftet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet eller allmän ordning.

Uppdraget ska, i den del som avser att lämna förslag på anpassningar och kompletterande bestämmelser till EU-förordningen, redovisas senast den 4 maj 2020, och i den del som gäller att föreslå ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar redovisas senast den 2 november 2021.

Delbetänkande 6 mars 2020, SOU2020:11
Förslag på de anpassningar och kompletteringar som behöver göras för att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen ska kunna tillämpas i Sverige, inklusive vilken myndighet som ska vara kontaktpunkt.
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, SOU 2020:11 (regeringen.se)

Slutbetänkande av Direktinvesteringsutredningen. 1 november 2021, SOU 2021:87
Utredningen redovisar den andra delen av uppdraget, nämligen att föreslå hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. I kommittédirektiven anges att syftet är att kontrollera uppköp och strategiska förvärv av bolag med säte i Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för säkerhet eller allmän ordning.
Granskning av utländska direktinvesteringar, SOU 2021:87 (regeringen.se)

SOFF lämnade följande remissyttrandedelbetänkandet och bereder ett gemensamt yttrande med Teknikföretagen att överlämna senast mitten februari 2022.


En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

Direktiv fastställda av regeringen den 12 november 2020

En särskild utredare ska med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) redovisa en strategi som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig. Utredaren ska klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen,
analysera försvarsmarknaden och utveckla statens relation till försvarsföretagen. Syftet med strategin är att understödja det politiska beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter. Utredaren ska bl.a.

 • klarlägga de faktorer och samband som påverkar förutsättningarna för att på ett över tiden effektivt och uthålligt sätt säkerställa det militära försvarets behov av materiel och tjänster i fred, kris och krig,
 • klarlägga statens och försvarsföretagens roller och ansvar samt tydliggöra statens åtagande i försvarsföretagsfrågor, inklusive de väsentliga säkerhetsintressena,
 • föreslå hur staten bör hantera väsentliga säkerhetsintressen samlat i förhållande till berörda försvarsföretag, för att värna en god hushållning med statens resurser,
 • föreslå strukturerade former för en strategisk dialog mellan staten och försvarsföretagen, och beskriva de strategiska vägval som staten gjort med avseende på inhemsk utveckling och produktion av försvarsmateriel, samt
 • redovisa konsekvenserna av dessa vägval sett till Sveriges försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska intressen.

En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2022. SOFF har två experter i utredningen från kansliet; Niklas Alm och Kristina Syk.


Utredningen om totalförsvarsanalys, Fö 2021:02

Beslutad 15 april 2021
Särskild utredare: Barbro Holmberg
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

En utredare ska göra de överväganden och lämna de förslag som behövs för att regeringen i början av 2022 ska kunna tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att inrätta en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av verksamheten i totalförsvaret. Den nya myndigheten ska vara anslagsfinansierad och inrättas den 1 januari 2023.
Dir 2021:25 En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret
Ett betänkande är nu överlämnat till regeringen och föreningen kommer att lämna ett remissyttrande.


Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap Ju 2021:03

Beslutad 6 maj 2021
Särskild utredare: Britt Bohlin
Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

Utredningen ska analysera och lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget omfattar tre sakområden som är starkt förbundna med varandra: skyddsrum, utrymning med efterföljande inkvartering och en stödorganisation som kan genomföra insatser i samband med användning av skyddsrum samt utrymning och inkvartering.
Dir. 2021:30 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap


Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

Dir. 2018:77
Tilläggsdirektiv Dir 2019:83, 15 november 2019
Tilläggsdirektiv Dir 2020:84, 20 augusti 2020

En särskild utredare ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Utredaren ska också lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser bör utvecklas på lång sikt. Utredningen ska beakta erfarenheter av utbrottet av sjukdomen covid-19. Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 28 februari 2022, med delredovisning senast den 1 april 2021 av de delar som avser försörjning av hälso- och sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap dir.2018:77 (pdf 349 kB)
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning


Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen, Ju 2021:10

Beslutad 2 september 2021
Särskild utredare: Birgitta Böhlin
Sekreterare: Sascha Sohlman
Sekreterare: Goran Bogdanovic
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.
Utredningen ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen samt utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.
Dir. 2021:65 Nationell samordning av försörjningsberedskapen – Regeringen.se


Avslutad beredning

Uppdrag till FOI att analysera vissa övergripande frågor avseende nationell försörjningsberedskap

Regeringen gav den 2 juli i uppdrag till FOI att analysera vissa övergripande frågor avseende nationell försörjningsberedskap.

Analysen ska belysa vilka frågor som skulle kunna hanteras av en central aktör med ett sammanhållet ansvar för försörjningsfrågor. Den ska också beskriva hur ansvaret för försörjningsberedskap ser ut idag, och hur ett sammanhållet ansvar för någon aktör kan komplettera dagens system.

Analysen ska också göra jämförelser med länder som redan har en uppbyggd nationell försörjnings­beredskap, som till exempel Finland.

Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt samordnad försörjnings­beredskap. FOI:s analys ska ge underlag för vilka frågor som kan vara intressanta att ställa i det fortsatta utredningsarbetet.

Arbetet ska ske i dialog med ett antal andra myndigheter, utredningar och näringslivsaktörer. Uppdraget redovisades den 16 november 2020.


En ny myndighet för psykologiskt försvar

Publicerad 16 augusti 2018
Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2019.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.
Utredaren ska vara på;

 • vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för
 • hur verksamheten ska vara utformad för att kunna utföras i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig
 • hur myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och andra aktörer som bedöms ha eller bör ha uppgifter inom det psykologiska försvaret
 • myndighetens resursbehov
 • ledningsform för myndigheten
 • finansiering av myndigheten
 • nödvändiga författningar och författningsändringar. SOFF lämnade följande remissyttrande på betänkandet.

Dir. 2018:80


Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

Publicerad 16 augusti 2018
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020. Förlängt tid till 31 mars 2021
Ansvarig utredare: Barbro Holmberg
Utredaren ska bland annat analysera och lämna förslag på en struktur med statliga myndigheter indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter

 • analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig geografisk indelning för civil ledning och samordning på regional nivå och på hur dessa områden ska ledas
 • analysera och lämna förslag på en förtydligad ledningsförmåga för kommuner och landsting
 • analysera och lämna förslag på hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) roll att verka för samordning kan utvecklas
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.
Dir. 2018:79


Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet

Dir. 2019:73
Publicerad 01 november 2019
Utredningen ska föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser som cybersäkerhetsakten ger anledning till. Syftet är att säkerställa att den kompletterande nationella reglering som behövs finns på plats när hela förordningen börjar tillämpas den 28 juni 2021. Utredaren ska också överväga om det finns anledning att införa ytterligare krav för att skydda verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Peter Hultqvist, utsåg den 30 januari 2020 Nils Cederstierna till regeringens särskilda utredare för utredningen. Direktivet för utredningen.

Regeringens särskilde utredare Nils Cederstierna överlämnade den 30 september Cybersäkerhetsutredningens delbetänkande. Delbetänkandet berör anpassningar och kompletterade författningsbestämmelser med anledning av EU:s Cybersäkerhetsakt. I den del som avser regler för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska uppdraget redovisas senast den 1 mars 2021.

SOFF medverkade som expert i utredningen (Richard Oehme som ordf för Cyberförsvarsgruppen) och föreningen lämnade remissyttrande över delbetänkandet samt slutbetänkandet.


Studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter

FOI får i uppdrag att i samråd med ISP, Försvars­makten, FMV och Säkerhets­polisen, genomföra en studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter. FOI ska också samverka med Direkt­investerings­utredningen (Ju 2019:06) och Kommers­kollegium. Enligt beslutet ska FOI:

 • Beskriva riskerna med utländska direkt­investeringar i skyddsvärda verk­samheter.
 • Ange generella egenskaper och omständig­heter hos investerare som kan innebära en säkerhetsrisk vid en investering.
 • Kartlägga vilka områden och branscher där utländska direkt­investeringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020.


Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster – ”NIS-direktivet”

Publicerad 15 februari 2018
Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion.

Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (pdf 1 MB)


Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet,

skr. 2016/17:213, bilaga: Uppdatering om genomförandet av Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Publicerad 16 juli 2018
För att öka samverkan mellan samhällets olika aktörer, och därmed den samlade effektiviteten i genomförandet av den Nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213), har regeringen beslutat om en komplettering av strategin i form av en bilaga. Syftet med kompletteringen är att utveckla och tydliggöra ansvar och roller för genomförandet av strategin i en styrningsram. Kompletteringen innehåller vidare ett avsnitt om hur NIS-direktivet genomförts i svensk rätt. Slutligen innehåller kompletteringen en översikt över regeringens pågående aktiviteter för att genomföra strategin.

I samband med detta uppdrar regeringen åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att ta fram en samlad handlingsplan för dessa myndigheters arbete utifrån målen i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213). Handlingsplanen ska omfatta åren 2019–2022. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara sammanhållande för arbetet med handlingsplanen.

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, Skr. 2016/17:213, bilaga: Uppdatering om genomförandet av Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (pdf 1 MB)


Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin 2018

Publicerad 14 januari 2019
Rapporten är en sammanfattning av regeringens arbete under 2018 för att genomföra Sveriges nationella säkerhetsstrategi. Rapporten ger en övergripande redovisning av vad som gjorts på olika områden för att möta utvecklingen på säkerhetsområdet. En uppföljande rapport gjordes även under 2017.


Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025

Publicerad 14 maj 2019
Försvarsberedningen lämnar i sin slutrapport förslag om inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen av det militära försvaret 2021-2025.

Försvarsberedningen redovisar i slutrapporten en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen samt konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. De förslag som Försvarsberedningen redovisar i denna slutrapport och de förslag som redovisas i delrapporten Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det
civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) ska ses som en helhet.

Ds 2019:8 Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 (pdf 1 MB)


Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar

Publicerad: 3 juni 2019
En strategisk fråga för totalförsvarets samlade förmåga är tillgången till personal. Utan personal kan varken verksamhet inom det militära eller civila försvaret bedrivas.

Annika Nordgren Christensen har på MSB:s uppdrag gjort en förstudie om utvecklingen av en robust personalförsörjning i det civila försvaret. Rapporten ger förslag på tre möjliga personalförsörjningsmodeller med utgångspunkt i en diskussion om civilplikt och frivillighet.

https://www.msb.se/contentassets/cc6a3f4f1f674fb4b5b8184befb47c6f/forstudie-om-en-robust-personalforsorjning-av-civilt-forsvar.pdfUppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret

Regeringen uppdrar (2017-05-17) åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret under den försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020. Med utgångspunkt i en sammanhängande planering för totalförsvaret ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Den personal som är krigsplacerad ska vara infonnerad om vad detta innebär. Arbetet ska vara genomfört till senast 31 december 2018.

Öppen sammanfattning av Försvarsmaktens och MSB:s redovisning av regeringsbeslut 11 maj 2017. Redovisad 2019-02-15.


Utredning föreslår förbättrat skydd för totalförsvaret

Slutbetänkande publicerad 04 juni 2019
Den parlamentariska kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnade den 4 juni sitt slutbetänkande Förbättrat skydd för totalförsvaret, SOU 2019:34, till försvarsminister Peter Hultqvist. Kommittén föreslår bland annat ett statligt kontrollsystem för överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret.

Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att bedöma om det behövs åtgärder för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation.

Kommitténs ordförande har varit Margareta Bergström.
Kommittén föreslår bland annat:

 • En ny lag om ett statligt kontrollsystem med möjlighet att villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret.
 • En lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
 • Ett utökat uppdrag för länsstyrelser att bevaka totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201934/


Remiss av promemorian Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

Publicerad 28 maj 2019, Uppdaterad 20 juni 2019
Denna remiss kompletterar remissen den 5 mars 2019 av betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (2018:92) på det sätt som framgår av promemorian. När det gäller vissa av förslagen i betänkandet föreslås i promemorian ett tidigare ikraftträdande. De remissinstanser som har fått betänkandet på remiss får också denna promemoria på remiss. Remissvaren när det gäller denna promemoria ska ha kommit in till
Infrastrukturdepartementet senast den 14 juni 2019.
(SOU 2018:92) Diarienummer: I2019/00075/D


Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och föreslå åtgärder för att stödja kommunernas inrättande av räddningsvärn

Publicerad 17 juni 2019
Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2019 till Regeringskansliet JUS.
Redovisat 28 november 2019. https://rib.msb.se/filer/pdf/28967.pdf

En utgångspunkt för åtgärdsförslagen som lämnas är att de ska kunna finansieras inom befintliga ekonomiska ramar för statliga myndigheter. Åtgärdsförslagen får heller inte innebära några nya ålägganden för kommunerna som innebär ökade kostnader.

MSB ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet).
Diarienummer: Ju2019/02206/SSK


Uppdrag att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5G infrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät

Publicerad 09 maj 2019
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2019
Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5G-infrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät från den 26 mars 2019.

Uppdrag att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5Ginfrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät (pdf 144 kB) SOFF lämnade i samband med uppdraget ett yttrande till myndigheten.


Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel Dir.2018:64

Publicerad 10 juli 2018
Avrapporterad 1 dec 2019

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret. Utredaren ska vidare föreslå åtgärder för försörjningstrygghet i försvarsmaterielförsörjningen.
Utredaren ska bl.a.

 • lämna förslag på åtgärder för samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst i krig,
 • lämna förslag på åtgärder för att stärka den försvarsmaterielrelaterade försörjningstryggheten, även över en längre tid och under olika förhållanden.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2019.

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (pdf 609 kB). SOFF medverkadei utredningen med en expert från kansliet (Niklas Alm) samt lämnade ett remissyttrande.


Regeringen inleder arbetet med att inrätta nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad 27 september 2019
Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget.

Svar på uppdrag (Fö2019/01000/SUND) inför inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter 16 december 2019


Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Diarienummer: Ju2019/02477/SSK
Publicerad 12 juli 2019

Myndigheterna ska redovisa uppdraget senast den 2 mars 2020 till respektive ansvarigt departement i Regeringskansliet.

De myndigheter som anges i respektive punkt nedan ska analysera de behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som Försvarsberedningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har redovisat.

 • Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende transporter.
 • Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende energiförsörjning.
 • Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvattenförsörjning.
 • Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende ordning och säkerhet.
 • Finansinspektionen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Riksgäldskontoret och Skatteverket ska tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende finansiell beredskap.
 • Post- och telestyrelsen ska analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende elektroniska kommunikationer och post.

Myndigheterna ska analysera genomförbarhet och konsekvenser och föreslå en prioritetsordning för de redovisade åtgärdsförslagen. Myndigheterna ska i de fall det är möjligt beräkna och redovisa kostnadsbedömningar för respektive föreslagen åtgärd och bedöma i vilken utsträckning respektive åtgärdsförslag är ekonomiskt skalbart. Om myndigheterna bedömer att ytterligare underlag behöver tas fram ska det anges. I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna vid behov samverka med berörda aktörer, t.ex. kommuner, landsting, länsstyrelser och näringsliv. De myndigheter som ska analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende finansiell beredskap ska vid behov samverka med Sveriges Riksbank.

Myndigheternas redovisningar syftar till att utgöra underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret inom ramen för totalförsvaret.

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret (pdf 141 kB)

 Se även pågående utredningar hos regeringen.se samt samtliga SOFFs yttrande inom fler sakområden.