Aktuella utredningar, rapporter och skrivelser inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar

Aktuella utredningar, rapporter och skrivelser inom samhällssäkerhet cyber och civilt försvar

Till hela sammanställningen med detaljerad information och länkar.

Innehåll

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel Dir.2018:64.

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret Diarienummer: Ju2019/02477/SSK.

En ny myndighet för psykologiskt försvar.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och föreslå åtgärder för att stödja kommunernas inrättande av räddningsvärn.

Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin 2018.

Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025.

Utredning föreslår förbättrat skydd för totalförsvaret.

Remiss av promemorian Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst.

Uppdrag att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5Ginfrastruktur i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster – ”NIS-direktivet”.

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskapDir. 2018:77.