Aktuella utredningar, rapporter och skrivelser inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar

Till hela sammanställningen med detaljerad information och länkar.

Innehåll

Avrapportering efter mars 2020

En ny myndighet för psykologiskt försvar

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder
till skydd för säkerhetskänslig verksamhet

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga
händelser i fredstid och höjd beredskap

Direktinvesteringsutredningen

Avrapporterade tom. mars 2020

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster – ”NIS-direktivet”

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin 2018

Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025

Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar

Utredning föreslår förbättrat skydd för totalförsvaret

Remiss av promemorian Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att analysera och
föreslå åtgärder för att stödja kommunernas inrättande av räddningsvärn

Uppdrag att ta fram ett förslag till riskanalys avseende nationell 5Ginfrastruktur
i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation It-säkerhet i 5G-nät

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmaterielDir.2018:64

Regeringen inleder arbetet med att inrätta nationellt cybersäkerhetscenter

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag
för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret