Hållbarhet

Försvarssektorn finns för att skydda vårt samhälle och försvara vår miljö. Det kräver ett tydligt fokus på alla aspekter av hållbarhet.

Hållbarhet har sällan varit så omnämnt som det är idag och aldrig tidigare har det varit så aktuellt att vara mer hållbar i vardagen, både på individ- och samhällsnivå. Företag ställs inför högre krav, ett utökat ansvar och allt fler verksamheter går radikala förändringar och mål till mötes för att leva upp till olika krav och standarder. Hållbarhetsfrågor engagerar allt fler såväl nationellt som internationellt. Försvarsmakten påpekar att ett ”hållbart försvar är ett starkare försvar”, men anger också att det är en utmaning för hela samhället och inte minst för Försvarsmakten, som är i en tillväxtfas, att nå målet.

Det går vidare att konstatera att det är en utmaning att möta både miljökrav och de tekniska kraven som ställs av kunder idag. Hur balans mellan miljö- och teknikkrav uppnås är därför avgörande för att branschen ska kunna bidra till god cirkularitet och begränsad klimatpåverkan samt för att säkerställa ett svenskt konkurrenskraftigt näringsliv. Sverige idag är en stark och väletablerad exportnation inom säkerhets- och försvarssektorn, det är därför av yttersta vikt att den svenska försvarssektorn ges förutsättningar att skapa ett cirkulärt och hållbart näringsliv genom att förvärva kunskap som kan omvandlas till konkreta handlingsplaner och realiserbara aktiviteter.

SOFF menar att säkerhets- och klimatfrågan går hand i hand och att säkerhets- och försvarsföretag kan bidra till både säkerhet och hållbarhet genom att skapa förutsättningar för Sverige att utnyttja mer hållbar teknik. Klimatförändringarna har stor betydelse, både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. Behovet av att påskynda omställningen till en cirkulär och hållbar försvarssektor är därför stort. För att nå fler mål måste industrin ta ansvar för att öka resursanvändningen samt utnyttja fler rena, miljövänliga tekniker och industriprocesser.

På så vis kan försvarsföretagen bidra till att Sverige uppnår fler mål i Agenda 2030. För att möjliggöra en sådan omställning krävs ökad kunskap om vilka hinder som företagen står inför i processen och identifiera realistiska och praktiska lösningar för att tillsammans överkomma hindren för att effektivt utnyttja möjligheterna som omställningen ger.