En stark industribas

En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas i Sverige bidrar till försvars- och säkerhetspolitisk handlingsfrihet, ökat internationellt inflytande och stärker Sveriges konkurrenskraft som en högteknologisk nation i världsklass.

SOFF anser att det finns tre viktiga skäl till att Sverige behöver en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas i Sverige:

För det första ökar det Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Genom att ha en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas i Sverige behöver vi inte göra oss helt beroende av vår omvärld för att upprätthålla ett försvar.

Sverige är givetvis inte självförsörjande på detta område och det är vare sig möjligt eller önskvärt att vi – som under det kalla kriget – ska vidmakthålla förmåga att utveckla plattformar och system från ax till limpa. De säkerhetspolitiska behoven för egenutveckling av försvarsmateriel inom alla områden har med andra ord minskat. Däremot är det politiskt uttalat att Sverige ska säkra nationell kompetens inom vissa kritiska förmågor, som till exempel ubåtsteknologi, stridsflygsystem samt krypto-och ledningssystem. Syftet med det är ytterst att vidmakthålla säkerhetspolitisk handlingsfrihet och undvika beroendeförhållanden till andra länder inom för Sverige strategiskt viktiga områden. Genom att det utvecklas och produceras försvarsmateriel i Sverige som är eftertraktade av viktiga partnerländer får även Sverige tillgång till utländsk teknologi som stärker Försvarsmaktens operativa förmåga. Ytterst handlar det om att avancerad försvarsteknologi ofta är en bytesvara mellan partnerländer.

För det andra stärker en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas Sveriges internationella inflytande inom viktiga områden. Den industriella basen är relationsbyggande med viktiga partners som t.ex. USA och Storbritannien. Den ger även Sverige tillträde till internationella fora så som till exempel LOI- sexnationerssamarbetet och Sverige får en tyngre roll i relationen till Europeiska försvarsbyrån (EDA). Således stärker den säkerhets- och försvarsindustriella basen även Sveriges inflytande på en rad områden inom EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete.

För det tredje stärker en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas Sveriges konkurrenskraft som ett kunskapsbaserat och högteknologiskt land i världsklass. Den säkerhets- och försvarsindustri som är verksam i landet är i ett internationellt perspektiv mycket forskningsintensiv. Det bygger bland annat på ett nära samarbete mellan industri, myndigheter samt universitet och högskolor. Genom denna samverkan skapas synergier och innovation som stärker alla parter. Kunskap, forskning och högteknologi kommer att vara Sveriges allra viktigaste konkurrenskraft i framtiden. Här spelar säkerhets- och försvarsindustrin, i förhållande till dess storlek, en helt unik roll i vårt land.

Policy PM: Varför finns det behov av en stark säkerhets- och försvarsindustri i Sverige? (pdf)