Nyttan med en strategisk marknadsdialog

Den globala försvarsmarknaden har med de senaste årens utveckling fått en ökad betydelse för försörjningen. I denna utveckling är företagen centrala. Kunskap, teknik och lösningar bidrar till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige.

Förmågan att försvara Sverige är beroende av kunskap, produkter och tjänster. Försvarsmakten behöver därför olika lösningar för att värna vår säkerhet. Nyttan av en marknadsdialog kring försvarets behov rör främst där företagen har idéer om förbättringar och alternativa lösningar till försvarets behov eller där försvaret har behov av lösningar där det krävs utveckling och kanske till och med forskning för att marknaden ska få fram en nya lösningar.

Det är därför försvarsmarknaden fungerar annorlunda och att samspel mellan myndigheter och företag ser annorlunda ut. Behovet av marknadsdialog begränsas inte till upphandling, utan är lika viktigt för exempelvis internationella samarbeten (där samspelet kring deltagande i exempelvis europeiska försvarsforskningsprogram kräver tidig dialog mellan försvarets behov, tekniska möjligheter och företagens kommersiella förutsättningar) och för totalförsvarsfrågan (där försörjningstrygghet och leveranssäkerhet delvis kan lösas kontraktuellt, men där lösningar ofta omfattar djupare åtaganden och beroenden i värdekedjan).

Inom SOFF arbetar vi för att med berörda aktörer föra en framåtblickande dialog om förutsättningarna för att på bästa sätt nyttja den förmågan och de resurser företagen har i Sverige.

Som ett led i detta kommer föreningen att arrangera ett antal samtal kring för försörjningen centrala områden, bl.a. krings nio diskussionspapper för en attraktiv försvarsmarknad;
Företag bygger försvarsförmåga
Landet annorlunda
Beroende till företag
Försörjningssäkerhet
• Ägande, insyn och kontroll
Behov av långsiktighet, dialog och olika roller
• Kunskap och kompetens
Digitalt försvar
• Mindre företag

Tidigare år arbetade föreningen länge kring tjugo dialogpunkter. Dessa återfinns även i ”Strategisk Dialog 2.0”, foldern har längst bak kompletterats med en redovisning av den dialog som pågår!

Nyttan av Strategisk - Dialog pågår

Status året 2018 för 7 av de 20 punkter som då identifierats i projektet ”Strategisk Dialog” finns redovisade längst bak i den uppdaterade versionen.