Vägledningar inom exportkontroll

För att stödja företag som arbetar med exportkontrollfrågor har föreningen utarbetat flera vägledningar.

Vägledningarna ska ge råd i hur företagen kan tänka för att stärka ett effektivt kontrollsystem.

För att få skicka produkter som omfattas av bestämmelser för produkter med dubbla användningsområden eller krigsmateriel krävs tillstånd. För svensk del är det Inspektionen för Strategiska Produkter som beviljar dessa tillstånd.

SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll samlar företag för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte. Som ett led har företagens insikter sammanställts i ett antal vägledningar, vilka är tänkta att underlätta för företagen att hantera de tillstånd som krävs. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och då bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.

– Säkerhets- och försvarsföretagen står bakom en strikt krigsmateriellagstiftning med noggrann kontroll och uppföljning då företagen verkar på ett område som ställer höga krav på ett ansvarsfullt agerande. Föreningen prioriterar därför kunskapsuppbyggnad på området och vill, bl.a. med vägledningar, bidra till att verksamheten alltid präglas av kvalitet och korrekthet, konstaterar Robert Limmergård, generalsekreterare på föreningen.

Intygsblankett till underleverantörer
Att tillverka och tillhandahålla försvarsprodukter är tillståndspliktigt, vilket innebär att även företag som tillverkar komponenter behöver klassificera sina produkter och ansöka om tillverkningstillstånd från ISP. Detta gäller alltså inte bara slutmontörerna, utan även deras underleverantörer. Antalet företag i Sverige som bereder, tillverkar och levererar komponenter och delsystem är mycket stort. För att underlätta processen och förtydliga klassifiering för underleverantörer har branschen i samråd med ISP tagit fram en intygsblankett.

 

 

 

Vägledning om försvarsnytta
Den legala grunden vilar på att såväl tillverkningstillstånd som exporttillstånd för försvarsföretagen är avhängigt av att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet. Tanken är att stärka försvarsförmågan med tillgång till den kunskap, den teknik och de lösningar som krävs. Inte minst direkt, genom samutveckling. Säkerhets- och försvarsföretagen blir genom handelsutbytet en central del av försvars- och säkerhetspolitiken.

 

 

 

Vägledning vid lämnande av anbud av exportkontrollerade produkter
SOFF har tagit fram en vägledning för hur företag kan hantera identifiering och anbudsnotifiering när det kommer till anbud som kräver notifiering innan de lämnas. Denna rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och då bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.

 

 

 

Vägledning om tillstånd enligt lagen om krigsmateriel
En vägledning för att tydliggöra Inspektionen för strategiska produkters (ISP) beslutsprocess samt att grovt sortera länder utifrån möjligheten att få tillstånd rörande krigsmateriel. Innehållet i dokumentet är inte statiskt utan ändras över tid, men avser ge läsaren en första inblick i möjligheterna för export av krigsmateriel.

 

 

 

Vägledning om avtal som kräver tillstånd att ingås

Rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad samt förslag på hur företag kan hantera identifiering och avtalsskrivning när det kommer till avtal som kräver tillstånd att ingås.

 

 

 

 

Vägledning om register över kommersiella dokument rörande utförsel
En rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument. Rekommendationen går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument, men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som ISP på senare tid börjat införa.

 

 

 

 

 

 

Vägledning om screening mot USA:s sanktionslistor
Företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på särskilda sanktionslistor (screening). För att företag ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna utföra den screening som krävs enligt amerikanska exportkontrollregelverk. Vägledningen avser tydliggöra när företag bör utföra screening och vad en screening bör omfatta.
 

 

 

 

Vägledning om sanktioner
En rekommendation om hur företag kan tänka kring hur de arbetar med och hanterar sanktioner, inte minst bedömer risker och skapar processer.

 

 

 

Fler vägledningar finns även tillgängliga för SOFF:s medlemsföretag på SOFF-Portalen.