En stark agenda för fortsatta investeringar i FOU

Försvars- och säkerhetsföretagen som är verksamma i Sverige är mycket forsknings- och utvecklingsintensiv. Framgångarna på relativt nya marknader, så som i till exempel Sydamerika och Asien, genererar förväntningar på teknologiöverföringar. Det medför att svensk teknik snabbt slungas ut till andra länder och företag. För att en sådan utveckling ska vara hållbar i längden krävs det att det finns en stark forsknings- och utvecklingsagenda i Sverige inom säkerhet- och försvarsområdet i syfte att säkra svensk kompetens och företagens framtida konkurrenskraft.

De företag som är verksam i Sverige har en hög kompetensnivå inom forskning och utveckling, samt inom framtagning och industrialisering av säkerhetslösningar och försvarsteknologi. SOFF:s medlemsföretags totala omsättning 2020 var på över 42 miljarder kr och under ungefär 20 procent till forskning och utveckling, vilket gör sektorn till den mest forskningsintensiva branschen i förhållande till sin omsättning i Sverige. Den är även mycket forskningsintensiv i ett jämförande internationellt perspektiv och i vissa teknologiska nischer är svenskt kunnande världsledande. Framtida möjligheter och förmågan att bygga vidare på denna konkurrenskraftiga grund, avgörs till största del av fortsatta investeringar i forskning och teknologiutveckling i Sverige.

Forskning- och teknikutvecklingsfrågor hanteras inom föreningen av medlemsgrupper för FOU-frågor. Medlemsgruppens prioriteringar fastställs årligen och sammanfattas för året 2022 här.

Svenska säkerhets- och försvarsföretag söker sig i allt högre omfattning till nya marknader i takt med minskad europeisk och amerikansk efterfrågan. Denna trend medför vissa risker, då tillträde till nya marknader ofta är villkorat med omfattande teknologiöverföringar. Därmed riskerar företagen i Sverige på sikt att försvaga sin konkurrenskraft gentemot nya aktörer från dessa marknader, då de kan ta snabba tekniksteg utan att behöva investera i egen forskning och utveckling. Denna utveckling är endast långsiktigt hållbar om aktörer i Sverige vidareutvecklar sin teknologiska förmåga genom gedigna forskningsprogram kopplade till framtida försörjning av kommande och befintliga militära förmågor. Därigenom kan företag i Sverige bibehålla sitt försprång inom de områden där det är möjligt och av staten efterfrågat för den nationella förmågeförsörjningen.

SOFF anser att det finns ett samfällt intresse av att det utvecklas en gemensam grundsyn mellan myndigheter och företag när det gäller hur framtida risktagning och finansiering i betydande teknologiska projekt ska utformas. Företagen kan inte bära dessa risker och kostnader ensamma och det finns anledning att ta lärdom av och anpassa metodik till hur andra länder och aktörer agerar, framförallt i Europa.

Särskilt viktig är möjligheten för företag i Sverige att delta i de program som lanseras inom ramen för den europeiska försvarsfonden (EDF) och mer specifikt de europeiska förmågeutvecklingsprogrammen där EDIDP är centralt. Förordningen för det Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP) är ännu inte fastställt, dock ger det (per juni 2018) en inriktning för hur programmet kan komma att utformas. SOFF har aktivt deltagit i arbetet att ta fram ramar och former för programmen.

Det är också betydelsefullt för branschen och den högteknologiska sektorn att mindre företags och framväxande teknologiers potential tillvaratas. SOFF anser att stöd för små och medelstora företags medverkan i program för utvecklingsprojekt är avgörande för industrins kontinuerliga förnyelse och vidareutveckling.

Vägledning för att hantera säkerhetsrisker vid forskningssamarbeten

Vägledning för att hantera säkerhetsrisker vid forskningssamarbeten

SOFF har även tillsammans med Teknikföretagen tagit fram en vägledning för att hantera de risker som finns i forskningssamarbeten, inte minst i öppna innovationsmiljöer med universitet och högskolor. Vägledningen finns även på engelska.

Policy PM: Varför behövs det en stark forsknings- och utvecklingsagenda i Sverige på säkerhets- och försvarsområdet? (pdf)

Inspel till regeringens arbete med innovations- och forskningsfrågor hösten 2015