Det europeiska försvarssamarbetet på fem minuter

Det försämrade säkerhetsläget i Europas närområde har satt försvars- och säkerhetssamarbete på kartan inom EU. Ett fördjupat tekniskt försvarssamarbete på europeisk nivå har blivit en uppåtgående trend, en reaktion på Brexit såväl som på ökade osäkerheter i det föränderliga geopolitiska landskapet utanför Europas gränser och nyligen även på vår kontinent.

Redan 2016 publicerade EU sin globala strategi och placerade det europeiska försvarstekniska samarbetet i centrum för utvecklingen av det bredare europeiska försvarssamarbetet. Målet är att främja europeiska försvarsföretag genom att stödja alla delar i försörjningskedjan – från forskning till fullvärdig militär förmåga. En harmoniserad försvarsmarknad med förekomsten av verklig försvarsförmåga och tillgång till försvarsteknik för att möta kvalificerade hot är ett logiskt steg att ta för att säkerställa långsiktig tillgång till rätt kompetens, rätt materiel, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. Inte minst för att stärka den europeiska självständigheten och bidra till stabilitet och fred i världen.

Strategin följdes av en rad initiativ och förslag från de större medlemsstaterna, i synnerhet Tyskland och Frankrike, samt EU-kommissionen för att stärka samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken. Dessa initiativ resulterade i december 2016 i ett brett paket av åtgärder innehållande en implementeringsplan för den globala strategin, EU-kommissionens handlingsplan för försvarsområdet samt konkreta förslag till ett fördjupat samarbete mellan EU och Nato. Under 2017 följde en rad nya initiativ, varav de mest centrala är CARD, PESCO och EDF.

Utvecklingen av EU:s försvarssamarbete under denna period beskrivs som rekordsnabb. 2017 konstaterade EU:s före detta höga representant Frederica Mogherini att det ”i detta område har mer uppnåtts under de senaste tio månaderna än under de senaste tio åren”. Många av dessa samarbeten befinner sig fortsatt i en formativ fas.

CARD, PESCO & EDF

CARD (Coordinated Annual Review on Defence) introducerades i maj 2017, med utgångspunkt i EU:s globala strategi och ett koncept av Europeiska försvarsbyrån (EDA), för att öka transparensen mellan medlemsstaternas försvarsplanering genom att årligen presentera en gemensam lägesbild av den europeiska försvarsförmågan. Därtill används processen till att identifiera potentiella samarbetsområden för att på sikt främja en stegvis harmonisering av medlemsländernas försvarsplanering. Detta ska i sin tur leda till en mer effektiv europeisk försvarsplanering som innebär en ökad försvarsförmåga och en minskad duplicering.

PESCO (Permanent Structured Cooperation) upprättades i december 2017 efter en mycket snabb utvecklingsfas. Startskottet för utvecklingen av PESCO var också EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som antogs i juli 2016. Deltagande i PESCO är frivilligt, men antagna åtaganden är juridiskt bindande. Tredjelandsdeltagande är tillåtet. . Inom ramen för samarbetet pågår i dagsläget 60 projekt som på olika sätt syftar till att förstärka och koordinera den europeiska försvarsförmågan.

Sverige är aktiva i 8 projekt som handlar om: EU:s test- och utvärderingscenter (EUTEC), maritimt obemannat anti-ubåtssystem (MUSAS), luftburet elektroniskt angrepp (AEA), europeiska medicinska kommandot (EMC), militär rörlighet (MM), EU:s krigföringsförmågor (ECOWAR), framtida mellanstort taktiskt fraktflyg (FMTC) och markbaserade EU-robotsystem med lång räckvidd (BLOS)..

Europeiska försvarsfonden (EDF) lanserades av Europeiska kommissionen 2018 med ett syfte att stödja finansieringen av europeisk forskning och utveckling av försvarsförmåga. Målet är att fonden ska leda till en högre innovation, konkurrenskraft och effektivitet inom den europeiska försvarsindustrin, och på sikt bidra till unionens strategiska autonomi. EDF föregås utav två pilotprogram som består av ett forskningsfönster och ett utvecklingsfönster:

EDF:s arbetsprogram 2021–2027 förhandlas årsvis. Projektlysningar för 2022 presenterades i maj 2022. För att lättare kunna navigera bland de nya initiativen inom försvar och säkerhet har EU-kommissionen samlat information under en och samma hemsida.

Möjligheter för Sverige och företag

På uppdrag av regeringen har FMV, i samråd med FOI och Försvarsmakten inrättat ett EDF-kontor som sedan 1 januari 2020 är operativt. Läs mer om kontorets uppdrag och hur de kan hjälpa till med frågor och projektutlysningar rörande EDF.

Det finns en översikt och en kort beskrivning av alla 60 projekt som har sjösatts inom PESCO. Områden som omfattas är bland annat utbildning, land, naval, luft, och cyber.

Om och hur företag ägda i ”tredjeland” ska kunna delta i PESCO-projekt är en aktuell fråga där en del svar finns på EU:s webbplats.

 

Tips på länkar för mer information:

Better Regulation: why and how | European Commission (europa.eu) samlar olika initiativ och styrande dokument, t.ex. kommissionens olika arbetsprogram

Have your say (europa.eu) är en portal där kommissionen presenterar olika ”white paper”, ”road maps” etc, vilket fungerar som en allmän remissrunda, där företag, organisationer och enskilda kan lämna synpunkter. De inkomna synpunkterna utgör underlag för kommissionens förslag.

Register of Commission expert groups and other similar entities (europa.eu) är registret över EU-kommissionens expertgrupper, där företag exempelvis kan anmäla sitt intresse att delta i olika expertgrupper (t.ex. den inom rymd- och försvarsområdet).

Financial Transparency System (FTS) – European Commission (europa.eu) är ett register över mottagare av medel ur EU:s budget (som hanteras av EU-kommissionen).

Transparency Register – Homepage (europa.eu) är ett register över alla organisationer som är registrerade som lobbyister i Bryssel.

TED Tenders Electronic Daily (europa.eu) TED – upphandlingsportalen där alla offentliga upphandlingar ska publiceras – går naturligtvis att söka geografiskt.