Det europeiska försvarssamarbetet på fem minuter

Det försämrade säkerhetsläget i Europas närområde har satt försvars- och säkerhetssamarbete på kartan inom EU. Ett fördjupat tekniskt försvarssamarbete på europeisk nivå har blivit en uppåtgående trend, en reaktion på Brexit såväl som på ökade osäkerheter i det föränderliga geopolitiska landskapet utanför Europas gränser.

Redan 2016 publicerade EU sin globala strategi och placerade det europeiska försvarstekniska samarbetet i centrum för utvecklingen av det bredare europeiska försvarssamarbetet. Målet är att främja europeiska försvarsföretag genom att stödja alla delar i försörjningskedjan – från forskning till fullvärdig militär förmåga. En harmoniserad försvarsmarknad med förekomsten av verklig försvarsförmåga och tillgång till försvarsteknik för att möta kvalificerade hot är ett logiskt steg att ta för att säkerställa långsiktig tillgång till rätt kompetens, rätt materiel, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad. Inte minst för att stärka den europeiska självständigheten och bidra till stabilitet och fred i världen.

PESCO & Europeiska försvarsfonden

PESCO (Permanent Structured Cooperation) upprättades i december 2017 efter en mycket snabb utvecklingsfas. Startskottet för utvecklingen av PESCO var EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som antogs i juli 2016. Strategin följdes av en rad initiativ och förslag från de större medlemsstaterna, i synnerhet Tyskland och Frankrike, samt EU-kommissionen för att stärka samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken. Dessa initiativ resulterade i december 2016 i ett brett paket av åtgärder innehållande en implementeringsplan för den globala strategin, EU-kommissionens handlingsplan för försvarsområdet samt konkreta förslag till ett fördjupat samarbete mellan EU och Nato. Under 2017 följde en rad nya initiativ. Utöver PESCO har EU bland annat även lanserat en process för att öka transparensen mellan medlemsstaternas försvarsplanering (Coordinated Annual Review on Defence, CARD) samt inrättat en planerings och ledningsfunktion för EU:s militära utbildnings- och träningsinsatser.

Europeiska försvarsfonden (EDF) lanserades av Europeiska kommissionen 2018 med ett syfte att stödja finansieringen av europeisk forskning och utveckling av försvarsförmåga. EDF föregås utav två pilotprogram som består av ett forskningsfönster och ett utvecklingsfönster:

EDF arbetsprogram 2021–2027 kommer förhandlas årsvis. Projektlysningar för 2021 släpps med största sannolikhet i mars/april 2021. För att lättare kunna navigera bland de nya initiativen inom försvar och säkerhet har EU-kommissionen samlat information under en och samma hemsida.

Möjligheter för Sverige och företag

På uppdrag av regeringen har FMV, i samråd med FOI och Försvarsmakten inrättat ett EDF-kontor som sedan 1 januari 2020 är operativt. Läs mer om kontorets uppdrag och hur de kan hjälpa till med frågor och projektutlysningar rörande EDF. Det finns en översikt och en kort beskrivning av alla 47 projekt som utvecklas inom PESCO. Områden som omfattas är bland annat utbildning, land, naval, luft, och cyber.

Om och hur företag ägda i ”tredjeland” ska kunna delta i PESCO-projekt är en aktuell fråga där en del svar finns på EU:s webbplats.