En effektiv försvarsmarknad

Marknadstillträde på lika villkor är den enskilt viktigaste prioriteringen för SOFF. De svenska företagen är exportorienterade och konkurrenskraftiga på den internationella marknaden och har därför allt att vinna på en mer öppen och konkurrensutsatt försvarsmarknad.

Tillträde till försvarsmarknaden på lika villkor rör frågor om hur företagen kan verka i konkurrens med andra på den svenska och den internationella marknaden, vilket är helt avgörande för SOFF:s medlemsföretag.

Folder: Nyttan med internationell samverkan

Folder: Nyttan med internationell samverkan

Tillträdesfrågorna på den svenska marknaden rör huvudsakligen hur väl medlemsföretagen – framförallt små och medelstora företag – bereds tillträde till svenska upphandlingar och forskningsprogram. Regelverksutvecklingen på den internationella marknaden, främst EU och USA, styr dessa marknaders villkor och tillgänglighet. På europeisk nivå handlar det främst om implementeringen av EU:s försvarsupphandlingsdirektiv i nationella lagstiftningar samt hur respektive land väljer att ta fasta på de möjligheter som direktivet ger. Regelverket kan användas för att öppna upp marknaden, men även för att stänga ute konkurrerande länders företag om man så önskar.

Det är angeläget att ständigt försöka minimera handelshindrande åtgärder, inte minst i relation till USA. De aviserade amerikanska besparingarna inom försvarsområdet kommer troligen medföra större behov av att samverka med andra länder och aktörer samt att köpa in kunskap och teknologier utomlands. Samtidigt finns det skäl att anta att konkurrensen från de amerikanska företagen kommer att tillta som en följd av ökad exportorientering. Den nya exportkontrollagstiftningen i USA understödjer detta genom att underlätta försvarsmaterielexport.

Vi anser att en öppen och konkurrensutsatt försvarsmarknad fyller en långsiktigt god funktion för såväl producenter som kunder. Samtidigt är försvarsmarknaden en sektor med speciella förtecken, där de enda kunderna är stater och där nationell suveränitet och nationella säkerhetsintressen spelar en central roll. Detta påverkar hur långt och hur fort de enskilda länderna kan röra sig i riktning mot en öppen och konkurrensutsatt marknad och där protektionistiska mönster medför att marknaden utvecklas ojämnt. Svåra konkurrenshindrande faktorer kvarstår, vilket innebär att väsentliga delar av marknaden förblir otillgängliga för verklig konkurrens. För SOFF är det viktigt att de som fattar beslut som ytterst handlar om tillträdesfrågor förstår mekanismerna och konsekvenserna för svenska företag, men också andra länders bevekelsegrunder. För svensk industri är det viktigt att exportmarknaden inom EU görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden öppnas upp för utländsk konkurrens.

Policy PM: Konkurrensutsatt marknad önskvärd (pdf)