Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse

Av särskilt intresse är att staten har tillgång till teknik som av särskilda sekretesskäl har ett betydande nationellt intresse eller skyddsvärde. Genom att kryptera information blir den svårare att avlyssna eller på annat sätt ta del av och för samhällets säkerhet berör denna förmåga flera olika samhälls-
aktörer.

Sverige är idag en ledande kryptonation till följd av att vi har kompetenta myndigheter och företag, något även utredningen ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten” (SOU 2015:23) framhåller. Kunnandet skapar ett betydande säkerhetspolitiskt mervärde och tillgodoser att Sverige inte behöver utveckla osunda beroendeförhållanden till utländska aktörer.

När behovet av skydd ökar till följd av omvärldsutvecklingen ser branschen behov av att området utreds. Vårdandet av den internationella konkurrenskraften och tillväxtfrämjande åtgärder för denna industri bör särskilt beaktas.

Regeringen har givit uttryck för att tillgången till nationellt godkända kryptosystem kan vara ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse. Detta är en ståndpunkt som Säkerhets- och försvarsföretagen bifaller.

Vi ser dock ett behov av att närmare utreda frågan inom ramen för en statlig offentlig utredning, då området inte belysts strategiskt sedan regeringens skrivelse om kryptografi (1998/99:116) och därefter av Informationssäkerhetsutredningen (FÖ2002:6, Delrapport 1 om signalskydd, SOU2003:27).

Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse

Den senaste informationssäkerhetsutredningen (NISU2014) och regeringens strategi (skr. 2016/17:213) berör viktiga delar av denna problematik och stipulerar att ”regeringen ska verka för att en nationell strategi och åtgärdsplan för säkra kryptosystem implementeras”. I detta ligger också ett uppdrag till Försvarsmaktens Materielverk (FMV) att i samråd med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) precisera förslag till nationell strategi och åtgärdsplan.

SOFF ser positivt på detta förslag, men konstaterar att detta uppdrag endast rör det som ligger utanför vad som definieras som signalskydd. Hela området bör utredas inom ramen för en statlig utredning där, utöver centrala myndigheter, även företag bör ingå som sakkunniga.

Föreningen har därför tagit fram ett särskilt positionspapper ”Kryptosystem – ett för Sverige väsentligt säkerhetsintresse”. Föreningen föreslår att regeringen tillsätter en statlig utredning för att säkra att teknik och kompetens inom krypteringsområdet utvecklas och nyttjas.