Mindre försvarsföretag - SOFF:s pågående verksamhet för SMF/SME

Av föreningens medlemsföretag är närmare 100 företag med färre än 250 anställda. Likväl sysselsätter dessa innovativa företag närmare 4000 medarbetare inom försvar- och samhällssäkerhet.

SOFF arbetar för närvarande med tio förbättringsområden för de mindre företagen på säkerhets- och försvarsområdet (SME/SMF). Områdena är prioriterade av medlemsföretagen där branschen ser att föreningen har en avgörande roll för områdets utveckling. Nedan kommenteras kort föreningens arbete i respektive fråga.

Förbättringsområde 1
– Tillgång till information

 • Samla information om relevanta nationella och EU-lagar, institutioner, standarder, riktlinjer och rutiner. Åtgärd: SOFF delar tillgängligt via SOFF-portalen till medlemmarna samt för en diskussion med myndigheterna.
 • Tillhandahållande av information om aktuella anbud och affärsmöjligheter (via hemsidan eller personliga e-postuppdateringar) och bärande delar i beredningen av anbudsdokumentation (t ex mallar för utländska handlingar). Åtgärd: Inom ramen för ”Strategisk försörjning” för SOFF en dialog om förbättring och samverkan med FMV.
 • Öka användningen av öppna, kommersiella standarder även vid upphandling av militära produkter. Åtgärd: SOFF ser över vilka exempel detta kan vara samt vad det medför.
 • Datainsamling och överblick över utvecklingen och trender på försvarsmarknaden och ge ut analyser och rapporter. Åtgärd: SOFF ser över paketeringen av föreningens produkter.
 • Tillhandahålla kontakter till företag (nationella och utländska), regering och internationella institutioner. Åtgärd: Bättre marknadsföra SOFFs förmåga att tillhandahålla befintlig information och säkra att informationen om medlemmarna är aktuell.
 • Översikt över relevanta aktiviteter (t ex utställningar, konferenser, business-to-business evenemang etc.) Åtgärd: SOFF samlar idag in kunskap om var medlemmarna är aktiva samt sprider information i Veckobreven till medlemsföretagen om relevanta aktiviteter. Kontinuerlig förbättring.

 

Förbättringsområde 2
– Insikt hos kund

 • FMV söker skalfördelar genom att exempelvis upphandla generell kompetens som resursförstärkning. En effektiv marknad kräver en kompetens att skilja på olika ”äppelsorter” och beställa det som krävs. Åtgärd: SOFF:s Tjänstegrupp för en dialog med FMV.
 • FMV upphandlar produkter, ibland är kunskapen från upphandlande organisation bristfällig kring hur dessa produkter tas fram vilket kan påverka kvaliteten och kompetens. Åtgärd: SOFF avser att förtydliga frågeställningen och, genom Tjänstegruppen samt Strategisk försörjning, där relevant föra dialog med myndigheten.

 

Förbättringsområde 3
– Upphandling

 • Rimliga krav i upphandlingsunderlag. Rutinmässigt ställs ibland krav på företagets storlek, solvens eller i övrigt som kan medföra att mindre företag i onödan utesluts från medverkan. Detta bör undvikas där det är möjligt. Även standardisering är av särskild betydelse för mindre företag. Åtgärd: SOFF har en pågående dialog med FMV i ärendet.
 • FMV bör öka flexibiliteten i upphandlingsunderlagen när det gäller att ersätta konsortiemedlemmar under avtalstiden, exempelvis om det kan visas att en motsvarande leveranskapacitet kan erbjudas av annan medlem. Åtgärd: SOFF för dialog med FMV i ärendet.

 

Förbättringsområde 4
– Tillgång till finansiering

 • Tillhandahålla information (företrädesvis strukturerad – guider, workshops etc.) på offentligt ekonomiskt stöd (bidrag till investeringar, innovation, sysselsättning, export), inklusive FoU-utlysningar från Vinnova, EU, mfl. Åtgärd: SOFF delar information via ”SOFF-Portalen” och sprider information i Veckobreven till medlemsföretagen.
 • Minska kredittiden genom att betala fakturor till mindre företag med kortare betalningstid. Åtgärd: SOFF har framfört önskemålet till berörda myndigheter samt till Försvarsdepartementet.

 

Förbättringsområde 5
– Marknadsföring och reklam

 • Stödja marknadsföring och deltagande i relaterade utställningar (t.ex. gemensamma montrar är särskilt viktigt för små och medelstora företag). Åtgärd: SOFF prioriterar årligen tillsammans med medlemmarna de viktiga utställningarna och sätter ambitionsnivå.
 • Skapa tillfällen för företagen att visa upp produkter. Åtgärd: SOFF ser över vilka alternativa aktiviteter som kan komplettera detta behov.
 • Hitta möjligheter för företag att annonsera/sponsra på forum och händelser som är relevanta för deras verksamhet, t.ex. konferenser, seminarier etc. Åtgärd: SOFF ser över egna event samt sprider i Veckobrevet till medlemsföretagen mer kunskap om dylika möjligheter.
 • Skapa förutsättningar att ta fram och sprida ”Produkt” och ”Marknadskataloger” samt utveckla medlemsinformationen på SOFF:s webbplats med mappar och broschyrer på tjänster, produkter, kvalitet och potential medlemmar, för inhemska och utländska aktörer. Åtgärd: SOFF utvärderar intresset och tittar på möjligheterna. Den engelska webbplatsen är planerad att ersättas.

 

Förbättringsområde 6
– Nätverk

 • Organisera nätverksbyggande, särskilt i samband med specifika ämnen. SOFF ser över nuvarande koncept, bl.a. ”klusterworkshops” samt marknadsseminarium.
 • Underlätta kontakter med andra företag (svenska och utländska), i synnerhet mellan systemintegratörer och leverantörer. Anordna ”SMF Forum” och möten med myndighetsledningar och kontakter med och marknadsföring gentemot de stora medlemsföretagen – potentiella kunder inom SOFF-gruppen. Åtgärd: SOFF prioriterar ”Försvarsentreprenörsdagen”, marknadsseminarier med medlemmarna samt utvecklar utbildningskoncepten av modell ”Att sälja till försvarsföretag”.

 

Förbättringsområde 7
– Export

 • Tillhandahålla information om import/exportmöjligheter och juridiska och administrativa processer. Åtgärd: SOFF samarrangerar bl.a. ”Träffpunkt Internationell samverkan” och samt behovet av att komplettera ”Att sälja på försvarsmarknaden”, SOFF:s grundkurs i affärsjuridiska frågeställningar.
 • FSG SMF är ett bra forum för koordinering av de mindre företagens exportfrämjande sammanhållit av UD. Åtgärd: Prioriteringar och inspel bygger på medlemsföretagens underlag, vilka måste uppdateras regelbundet. SOFF samlar SMF-gruppen inför mötena med FSG SMF för att tillsammans gå igenom agenda.
 • Information/”utbildning” av svenska attachéer samt samordna fortlöpande information om pågående upphandlingar med attachéerna. Koordinering och inspel till UDs delegationsresor och utländska besök till Sverige. Åtgärd: Pågående. Viktigt berätta för medlemsföretagen om processer samt hur kansliet arbetar med ovan.
 • Arrangera ”informationsdagar” eller ”landdagar” med information om exportprocesser och möjligheter i andra länder (eventuellt samarbete med utländska föreningar). Åtgärd: SOFF prioriterar med medlemsföretagen de viktigare marknaderna och sätter ambitionsnivå.

 

Förbättringsområde 8
– Forskning och teknikutveckling (FoT)

 • Öka stöd att bedöma teknik för att identifiera potentiella, behov och finansieringsmöjligheter. Åtgärd: SOFF tar dialog med försvarsmyndigheterna om möjligheterna för tydligare kommunikation. SOFF ökar även dialogen med medlemsföretagen om intresset för Nato och EU-program. För inte minst Europeiska försvarsfonden (EDF) är det centralt där medverkan från mindre företag är önskvärt
 • Hjälpa till att formulera projektidéer för forskningsprojekt, agendor, ansökningar. Åtgärd: SOFF ser över hur föreningen kan bistå (med rätt balans) och har en dialog med bl.a. RISE, Vinnova, Försvarsmakten och FOI.
 • Ge vägledning och stöd för att skriva förslag och vägledning för att leda projekt (in-house kunskap, workshops etc.). Åtgärd: SOFF initierade 2018 en dialog med Vinnova och FOI om möjligheten till att skapa forum för Best Practice, dock svårt för föreningen att prioritera i nuläget.

 

Förbättringsområde 9
– Immateriella rättigheter (IPR)

 • Information och råd om immateriella rättigheter och patent. Åtgärd: SOFF tar en diskussion med FMV om hur myndigheten kan bli tydligare och utvärderar affärsjuridiska grundkursen om upphovsrätt på försvarsmarknaden.
 • Tillhandahålla kontaktuppgifter till relevanta organisationer (även specialiserat juridiskt stöd). Åtgärd: SOFF har ett etablerat samarbete med flera advokatbyråer med med olika stöd. Ökade medlemsförmåner kommer under 2021, vilka riktar sig främst till mindre försvarsföretag.

 

Förbättringsområde 10
– Särskilda initiativ för SMF

 • Utveckla och genomföra en SMF strategi/plan med åtgärder riktade till små och medelstora inom föreningen. Åtgärd: SOFF har en strategi som bygger på tre delmål. Delmål 1 är att öka kunskap, del 2 att engagera myndigheterna att bli delaktiga i åtgärder. Arbetet pågår idag i dessa delmål.
 • Medverka och påverka ASD och EDA i SMF-frågor. Åtgärd: Pågående; sker främst i samverkan med nordiska systerföreningar och inte minst kopplat till den Europeiska försvarsfonden (EDF).
 • Utse en person i en förening tillägnad SMF-frågor. Åtgärd: Kansliet bedömer idag att ansvaret för att förbättra villkoren för mindre företag åligger samtliga verksamhetsområden och därmed en fråga för hela kansliet.