Mindre försvarsföretag - SOFF:s pågående verksamhet för SMF/SME

Av föreningens medlemsföretag är närmare 100 företag med färre än 250 anställda. Likväl sysselsätter dessa innovativa företag närmare 4000 medarbetare inom försvar- och samhällssäkerhet.

SOFF arbetar för närvarande med tio förbättringsområden för de mindre företagen på säkerhets- och försvarsområdet (SME/SMF). Områdena är prioriterade av medlemsföretagen där branschen ser att föreningen har en avgörande roll för områdets utveckling. Nedan kommenteras kort föreningens arbete i respektive fråga.

Foldern: Mindre företag på försvarsmarknaden

Foldern: Mindre företag på försvarsmarknaden

Läs gärna även vår folder om mindre företagens roll på försvarsmarknaden.

Förbättringsområde 1
– Tillgång till information

 • Samla information om relevanta nationella och EU-lagar, institutioner, standarder, riktlinjer och rutiner. Åtgärd: SOFF delar tillgängligt via SOFF-portalen till medlemmarna samt för en diskussion med myndigheterna. 
 • Tillhandahållande av information om aktuella anbud och affärsmöjligheter (via hemsidan eller personliga e-postuppdateringar) och bärande delar i beredningen av anbudsdokumentation (t ex mallar för utländska handlingar). Åtgärd: En dialog om förbättring och samverkan med FMV har förts och FMVs nya portal möter många av de behov företagen uttryckt.
 • Öka användningen av öppna, kommersiella standarder även vid upphandling av militära produkter. Åtgärd: SOFF ser över vilka exempel detta kan vara, vad de medför samt har lyft frågan till materielförsörjningsutredningen.
 • Datainsamling och överblick över utvecklingen och trender på försvarsmarknaden och ge ut analyser och rapporter. Åtgärd: SOFF ser över paketeringen av föreningens produkter, idag lyfts detta främst på SOFF-Portalen samt Veckobrev till medlemsföretag.
 • Tillhandahålla kontakter till företag (nationella och utländska), regering och internationella institutioner. Åtgärd: SOFF rekryterade 2019 en resurs att arbeta med frågan, inte minst kopplat till EDF. SOFFs förmåga att tillhandahålla befintlig information och säkra att informationen om medlemmarna är aktuell har ökat.
 • Översikt över relevanta aktiviteter (t ex utställningar, konferenser, business-to-business evenemang etc.) Åtgärd: SOFF samlar idag in kunskap om var medlemmarna är aktiva samt sprider information i Veckobreven till medlemsföretagen om relevanta aktiviteter. Kontinuerlig förbättring.

 

Förbättringsområde 2
– Insikt hos kund

 • FMV söker skalfördelar genom att exempelvis upphandla generell kompetens som resursförstärkning. En effektiv marknad kräver en kompetens att skilja på olika ”äppelsorter” och beställa det som krävs. Åtgärd: SOFF:s Tjänstegrupp för en dialog med FMV och frågan har lyfts med materielförsörjningsutredningen.
 • FMV upphandlar produkter, ibland är kunskapen från upphandlande organisation bristfällig kring hur dessa produkter tas fram vilket kan påverka kvaliteten och kompetens. Åtgärd: SOFF genomförde 2020 den senaste genomlysningen av FMV som upphandlande myndighet. SOFF avser att förtydliga frågeställningen och, genom Tjänstegruppen samt Strategisk försörjning, där föra dialog med myndigheten utifrån resultaten.

 

Förbättringsområde 3
– Upphandling

 • Rimliga krav i upphandlingsunderlag. Rutinmässigt ställs ibland krav på företagets storlek, solvens eller i övrigt som kan medföra att mindre företag i onödan utesluts från medverkan. Detta bör undvikas där det är möjligt. Även standardisering är av särskild betydelse för mindre företag. Åtgärd: SOFF har en pågående dialog med FMV i ärendet där rapporten från 2020 om FMV som upphandlande myndighet identifierar flera exempel.
 • FMV bör öka flexibiliteten i upphandlingsunderlagen när det gäller att ersätta konsortiemedlemmar under avtalstiden, exempelvis om det kan visas att en motsvarande leveranskapacitet kan erbjudas av annan medlem. Åtgärd: SOFF för dialog med FMV i ärendet utifrån rapporten den 2020.

 

Förbättringsområde 4
– Tillgång till finansiering

 • Tillhandahålla information (företrädesvis strukturerad – guider, workshops etc.) på offentligt ekonomiskt stöd (bidrag till investeringar, innovation, sysselsättning, export), inklusive FoU-utlysningar från Vinnova, EU, mfl. Åtgärd: SOFF delar information via ”SOFF-Portalen” och sprider information i Veckobreven till medlemsföretagen. SOFF har här även ett samarbete med ansvariga aktörer om att informera och möta medlemsföretagen, bl.a. ställa ut vid föreningens stämma.
 • Minska kredittiden genom att betala fakturor till mindre företag med kortare betalningstid. Åtgärd: SOFF har framfört önskemålet till berörda myndigheter, till materielförsörjningsutredningen samt till Försvarsdepartementet.

 

Förbättringsområde 5
– Marknadsföring och reklam

 • Stödja marknadsföring och deltagande i relaterade utställningar (t.ex. gemensamma montrar är särskilt viktigt för små och medelstora företag). Åtgärd: SOFF prioriterar årligen tillsammans med medlemmarna de viktiga utställningarna och sätter ambitionsnivå.
 • Skapa tillfällen för företagen att visa upp produkter. Åtgärd: SOFF ser över vilka alternativa aktiviteter som kan komplettera detta behov. De sista åren har fokus legat på att utveckla dessa inom ramen för Markstridsdagarna, Logistikstridsdagarna, Totalförsvarsdagen, mfl.
 • Hitta möjligheter för företag att annonsera/sponsra på forum och händelser som är relevanta för deras verksamhet, t.ex. konferenser, seminarier etc. Åtgärd: SOFF ser över egna event samt sprider i Veckobrevet till medlemsföretagen mer kunskap om dylika möjligheter.
 • Skapa förutsättningar att ta fram och sprida ”Produkt” och ”Marknadskataloger” samt utveckla medlemsinformationen på SOFF:s webbplats med mappar och broschyrer på tjänster, produkter, kvalitet och potential medlemmar, för inhemska och utländska aktörer. Åtgärd: SOFF utvärderar intresset och tittar på möjligheterna. Den engelska webbplatsen är planerad att ersättas och utvecklas i linje med företagens behov.

 

Förbättringsområde 6
– Nätverk

 • Organisera nätverksbyggande, särskilt i samband med specifika ämnen. SOFF ser över nuvarande koncept, bl.a. ”klusterworkshops” samt försvarsmarknadsdagar.
 • Underlätta kontakter med andra företag (svenska och utländska), i synnerhet mellan systemintegratörer och leverantörer. Anordna ”SMF Forum” och möten med myndighetsledningar och kontakter med och marknadsföring gentemot de stora medlemsföretagen – potentiella kunder inom SOFF-gruppen. Åtgärd: SOFF prioriterar ”Försvarsentreprenörsdagen”, marknadsseminarier med medlemmarna samt utvecklar utbildningskoncepten av modell ”Att sälja till försvarsföretag”.

 

Förbättringsområde 7
– Export

 • Tillhandahålla information om import/exportmöjligheter och juridiska och administrativa processer. Åtgärd: SOFF samarrangerar bl.a. ”Träffpunkt Internationell samverkan” och samt behovet av att komplettera ”Att sälja på försvarsmarknaden”, SOFF:s grundkurs i affärsjuridiska frågeställningar.
 • FSG SMF är ett bra forum för koordinering av de mindre företagens exportfrämjande sammanhållit av UD. Åtgärd: Prioriteringar och inspel bygger på medlemsföretagens underlag, vilka måste uppdateras regelbundet. SOFF samlar SMF-gruppen inför mötena med FSG SMF för att tillsammans gå igenom agenda.
 • Information/”utbildning” av svenska attachéer samt samordna fortlöpande information om pågående upphandlingar med attachéerna. Koordinering och inspel till UDs delegationsresor och utländska besök till Sverige. Åtgärd: Pågående. Viktigt berätta för medlemsföretagen om processer samt hur kansliet arbetar med ovan.
 • Arrangera ”informationsdagar”, ”försvarsmarknadsdagar” eller ”landdagar” med information om exportprocesser och möjligheter i andra länder (eventuellt samarbete med utländska föreningar). Åtgärd: SOFF prioriterar med medlemsföretagen de viktigare marknaderna och sätter ambitionsnivå.

 

Förbättringsområde 8
– Forskning och teknikutveckling (FoT)

 • Öka stöd att bedöma teknik för att identifiera potentiella, behov och finansieringsmöjligheter. Åtgärd: SOFF tar dialog med försvarsmyndigheterna om möjligheterna för tydligare kommunikation. SOFF ökar även dialogen med medlemsföretagen om intresset för Nato och EU-program. För inte minst Europeiska försvarsfonden (EDF) är det centralt där medverkan från mindre företag är önskvärt. SOFFs förslag från 2016 om att inrätta militära innovationsprogram samt TechDays initierades 2021 av Försvarsmakten och FMV. 
 • Hjälpa till att formulera projektidéer för forskningsprojekt, agendor, ansökningar. Åtgärd: SOFF ser över hur föreningen kan bistå (med rätt balans) och har en dialog med bl.a. RISE, Vinnova, Försvarsmakten och FOI. SOFF avser även bygga upp ett nätverk av kontakter till konsulter med erfarenhet från försvarsprojekt.
 • Ge vägledning och stöd för att skriva förslag och vägledning för att leda projekt (in-house kunskap, workshops etc.). Åtgärd: SOFF initierade 2018 en dialog med Vinnova och FOI om möjligheten till att skapa forum för Best Practice, dock svårt för föreningen att prioritera i nuläget, men med takt med att EDFs projekt ökar finns fler erfarenheter av relevans. 

 

Förbättringsområde 9
– Immateriella rättigheter (IPR)

 • Information och råd om immateriella rättigheter och patent. Åtgärd: SOFF tar en diskussion med FMV om hur myndigheten kan bli tydligare och utvärderar affärsjuridiska grundkursen om upphovsrätt på försvarsmarknaden.
 • Tillhandahålla kontaktuppgifter till relevanta organisationer (även specialiserat juridiskt stöd). Åtgärd: SOFF har ett etablerat samarbete med flera advokatbyråer med med olika stöd. Ökade medlemsförmåner kommer under 2022, vilka riktar sig främst till mindre försvarsföretag.

 

Förbättringsområde 10
– Särskilda initiativ för SMF

 • Utveckla och genomföra en SMF strategi/plan med åtgärder riktade till små och medelstora inom föreningen. Åtgärd: SOFF har en strategi som bygger på tre delmål. Delmål 1 är att öka kunskap, del 2 att engagera myndigheterna att bli delaktiga i åtgärder. Arbetet pågår idag i dessa delmål.
 • Medverka och påverka ASD och EDA i SMF-frågor. Åtgärd: Pågående; sker främst i samverkan med nordiska systerföreningar och inte minst kopplat till den Europeiska försvarsfonden (EDF).
 • Utse en person i en förening tillägnad SMF-frågor. Åtgärd: Kansliet bedömer idag att ansvaret för att förbättra villkoren för mindre företag åligger samtliga verksamhetsområden och därmed en fråga för hela kansliet.