Samverkanskontoret Washington

Inom ambassaden i Washington finns ett kontor för försvarsindustriell samverkan, i dagligt tal kallat Samverkanskontoret eller MOU-kontoret. Kontorets uppgift är att på strategisk nivå skapa bästa möjliga förutsättningar på den amerikanska marknaden för svenskrelaterade försvars- och säkerhetsföretag.

Detta görs bland annat genom att bidra till den strategiska dialogen rörande försvarsmaterielsamarbetet mellan USA och Sverige, och genom rådgivning för att hitta affärsmöjligheter inom den komplexa upphandlingsmiljö som amerikanska försvaret innebär.

1987 ingicks ett samarbetsavtal mellan Sverige och USA på försvarsmaterielområdet, det s.k. MoU-avtalet. Med avtalet som grund bildades samma år MoU-kontoret på ambassaden i Washington. Senare har det officiella namnet ändrats till Enheten för försvarsindustriellt samarbete.

Syftet med verksamheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för handel med försvarsmateriel mellan de två länderna.

Utrikesdepartementet har från starten varit en av två huvudmän för verksamheten. Från och med 2012 är SOFF den andra huvudmannen och svarar för företagens delaktighet. Enheten är ett tillgängligt verktyg för alla SOFF:s medlemsföretag som har intressen i, eller vill lära sig mera om, förutsättningar i USA.

Kontoret bemannas av en utsänd diplomat från Sverige och en lokalt anställd specialist. Ola Alfredsson är ambassadråd och sedan hösten 2016 chef för kontoret. Specialist är Nils Johansson.

Kontoret, som tillhör handelsenheten på ambassaden, assisterar SOFF:s medlemmar med allt som är relaterat till den amerikanska försvarsmaterielmarknaden. Viktiga arbetsområden är affärsutveckling, strategiformulering, exportkontroll och marknadsbevakning.

Photo: Åke E:son Lindman

Photo: Åke E:son Lindman

 

Den transatlantiska länken är mycket central för företagen, inte enbart som marknad utan främst som samarbetspartner om utvecklande av ny teknik. Företagen i Sverige får tillgång till ny teknik och nya innovationer genom ett långsiktigt, trovärdigt samarbete. Försvarsinnovation är ett återkommande ämne för dialogen, inte minst kopplat till Försvarsinnovationsinitiativet (ibland benämnt Third Offset Strategy).

SOFF samarbetar nära med vår amerikanska systerorganisation National Defense Industry Association (NDIA).