Medlemsavgift och medlemsansökan

Avgifterna är nu klara för 2019:

För företag med färre än 250 anställda inom försvars- och säkerhetsområdet blir avgiften 37,200kr.

Är antalet anställda dessutom under 10 på området stannar avgiften på 13,950 kr.

Medlemskriterier och kostnad

SOFF är öppen för i Sverige registrerat företag med utveckling i Sverige med verksamhet inom säkerhets- och försvarsområdet.

SOFF stödjer av ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) antagna affärsetiska regelverk och medlemskap i SOFF förutsätter att medlemsföretaget respekterar och följer av SOFF eller av ASD antagna affärsetiska regelverk.

Medlemsavgiften utgör en procentsats på den säkerhets- och försvarsrelaterade omsättningen* med en minimiavgift för mikroföretag på 0,3 prisbasbelopp, SMF-företagen på 0,8 prisbasbelopp och för de större företagen på 2 prisbasbelopp.**

För år 2019 med ett prisbasbelopp på 46,500 kr blir avgifterna alltså 13,950 kr för mikro-företag, 37,200 kr för SMF samt 93,000 kr som grundavgift för storbolag (se nedan). OBS! Det är endast för storbolag som en ytterligare omsättningsbaserad avgift tillkommer, medlemsavgiften för mikro- och SMF-medlemmar är således fast.

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar. Dels en icke-avdragsgill kostnad (medlemsavgift) som används för SOFF:s verksamhet för vilket moms inte får lyftas, dels en avdragsgill kostnad (serviceavgift) för den verksamhet som utförs av föreningen vilket är momsbelagd och för vilket moms därmed får lyftas. Styrelsen fastställer årligen på uppdrag av stämman hur stor andel av avgiften som är medlems- respektive serviceavgift. För 2019 utgör 90% av avgiften en serviceavgift och resterande 10% en medlemsavgift.

* Med säkerhets- och försvarsrelaterad omsättning avses försvarsmyndigheter, kustbevakning, tullverk, myndigheter för samhällsskydd och motsvarande i Sverige och på export. 

** Styrelsen ser för närvarande över medlemskategorierna i syfte att minsta “stegen” mellan de tre olika nivåerna. Sannolikt kommer, med start 2020, ytterligare steg att införas för att underlätta och tydliggöra avgiftsnivåerna – samtliga fortsatt kopplade till prisbasbelopp.

 

Definition av mikroföretag:

– företag med mindre än 10 anställda
– och/eller en årlig total omsättning om mindre än 2 M Euro
– och att företaget skall operera som SMF-företag.

Definition av SMF (Små- och Medelstora Företag)

– företag med mindre än 250 anställa
– och/eller en årlig total omsättning om mindre än 50 M Euro
– och att företaget skall operera som SMF-företag.

I det fall du flyttar ditt medlemskap från annan förening till SOFF finns möjligheter att avgiften under uppsägningsperioden efterskänks, så att du inte drabbas av dubbla kostnader för medlemskap.

Hur blir man medlem?

Skicka in er medlemsansökan till:
info@soff.se
Säkerhets- och försvarsföretagen
Att: Camilla Dättermark
Box 5510
114 85 Stockholm

Medlemsansökan

Har du frågor?

Läs mer i vår medlemsfolder.

Kontakta:
Camilla Dättermark
Telefon: +46 8 782 08 39