Medlemsavgift och medlemsansökan

Avgiften följer en trappa med tio trappsteg som speglar företagens omsättning på försvarsområdet samt inom samhällssäkerhet. Trappan baseras på prisbasbeloppet som fastställs årligen av regeringen.

 

Medlemskriterier

SOFF är öppen för i Sverige registrerat företag med utveckling i Sverige med verksamhet inom säkerhets- och försvarsområdet. Kriterium för medlemskap finns sammanfattade här.

SOFF stödjer av ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) antagna affärsetiska regelverk och medlemskap i SOFF förutsätter att medlemsföretaget respekterar och följer av SOFF och av ASD antagna affärsetiska regelverk.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften baseras på den säkerhets- och försvarsrelaterade omsättningen* och utgör en fast avgift i prisbasbelopp (PBB).

Medlemsavgiften är kalendervis, inte rullande tolvmånaders. Tabellen nedan ska läsas såsom att en omsättning på upp till tio miljoner på området ger en avgift på 0,3 PBB. Med ett PBB på 52 500 kr ger 0,3 PBB en avgift på 15750 kr/år, osv.

Avgiftstrappan 2023 - Prisbasbeloppet som reglerar avgifts storlek är 52 500 kr

Avgiftstrappan 2023 – Prisbasbeloppet som reglerar avgifts storlek är 52 500 kr

Företag med en omsättning över 375 miljoner kronor på området betalar en omsättningsbaserad avgift som styrs av ett kvottal som styrelsen årligen fastställer. Företagets omsättning* divideras med kvottalet och ger medlemsavgiften. Kvottalet för året 2023 är 3700. För företag med en omsättning* över 25 miljarder kronor ökar kvottalet med en faktor för varje ny miljard.

* Med säkerhets- och försvarsrelaterad omsättning avses försvarsmyndigheter, kustbevakning, tullverk, myndigheter för samhällsskydd och motsvarande i Sverige och på export (§3 i stadgarna). Avgiften baseras på ett medeltal av företagens fakturering sett över tre år före räkenskapsåret. Exempel finns här, men för att bättre förstå vilken omsättning som omfattas vänligen kontakta kansliet.

Ny medlem under pågående verksamhetsår?

För ny medlem som ansluter under verksamhetsåret gäller att avgiften endast betalas återstående månader, dvs blir du medlem i september betalar du 3/12 av årsavgiften för oktober-december. I det fall du flyttar ditt medlemskap från annan förening till SOFF finns möjligheter att del av avgiften under uppsägningsperioden efterskänks, så att du inte drabbas av dubbla kostnader för medlemskap.

Hur lång tid tar det att få ansökan behandlad?

För närvarande tar det i genomsnitt ca sex till åtta veckor för en ansökan att behandlas, vilket främst beror på tiden för oss att göra en bakgrundskontroll av företaget. Utförliga underlag vid ansökan underlättar beredningen. Från att ansökan lämnats och mottagning bekräftats går det som ansökan medlem att delta på föreningens aktiviteter och verksamhet såsom medlem.

Är avgiften avdragsgill?

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar.
1. Dels en icke-avdragsgill kostnad (medlemsavgift till föreningen) som används för SOFF:s verksamhet för vilket moms inte får lyftas.
2. Dels en (serviceavgift) för den verksamhet som utförs av föreningen vilket är momsbelagd och för vilket moms därmed får lyftas.
Styrelsen fastställer årligen på uppdrag av stämman hur stor andel av avgiften som är medlems- respektive serviceavgift. Detta utgår från historiskt utfall samt prognos. För 2023 utgör 75% av avgiften en serviceavgift och resterande 25% en medlemsavgift till föreningen.

Hur blir man medlem?

Du ansöker genom att fylla i detta formulär. Styrelsen beslutar om medlemsärenden efter att ansökan beretts av kansliet. Efter godkännande av styrelsen tecknas ett medlemsavtal som bl.a. tydliggör de åtagande som följer av medlemskapet.

Har du frågor?
Läs mer i vår medlemsfolder (finns även en engelsk version) eller kontakta Camilla Dättermark som är ansvarig för medlemsfrågor på telefon: +46 8 782 08 39.