Infografik

För att se/läsa bilderna på exempelvis iPhone - vänd först på mobilen för att få liggande display och klicka sen på valfri bild.


IHS Janes har sammanställt försvarsanslagen för ett antal utvalda länder. Bilden redovisar aggregerade data för materiel respektive RDT&E för beslutade budgetar perioden 2018–2020.

 


Jämförelse mellan ”svenska modellen” och andra staters aktiva försörjningsmodeller.

 

 


Faktiska försvarsutgifter per försvarsanställd

 

 


Natoländers försvarsutgifter – % av BNP

 

 


Grunder för jämförelser mellan enskilda Natoländer

 

 


Andel av världens försvarsutgifter 2017

 

 


Länder med störst försvarsutgifter 2017

 

 


Försvarsutgifter 2017 enligt internationella datakällor

 

 


NATO-länders försvarsutgifter 2017

 

 


Branschens omsättning uppdelat på tre områden

Tre andelsexempel i förhållande till omsättning (2017)
Bilden illustrerar branschens exportandel, satsning på forskning- och utveckling samt andel av försäljning som icke klassade produkter – allt i förhållande till omsättning (2017)

 


Tre motiv till försvarsexport - operativa, ekonomiska och tekniska

Tre motiv till försvarsexport – operativa, ekonomiska och tekniska
Enligt den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport finns olika skäl till export

 

 

 


Medlemsföretagens försäljning uppdelad på olika regioner 2016 Medlemsföretagens försäljning uppdelad på olika regioner 2016
Bilden illustrerar medlemsföretagens försäljning till säkerhets- och försvarsmarknaden uppdelad på olika geografiska regioner 2016

 

 


marknadens möjligheter och upphandlingens utmaningar

Försvarsmarknaden karaktäriseras av olika produkter och lösningar
Det finns lika lite en marknad som en produkt. Det är skillnad på upphandling av komplexa plattformar och basvaror. Upphandling kräver därför olika verktyg och olika samspel med marknaden, vilket skapar olika utmaningar.

 

 


försvarsföretagens roll

Försvarsföretagens roll för försvarets förmåga
Företagens roll för att skapa och utveckla försvarsförmåga har förändrats.

 

 

 


trl

Försvarsförmåga
För att skapa försvarsförmåga krävs flera komponenter där den militära förmågan även kräver en försvarslogistik och ett tekniskt kunnande.

 

 

 

 


trl

Teknikmognadsgraden
Bilden exemplifierar teknikmognadens stege; från grundforskning till tillämpad forskning, utveckling och produktifiering.

 

 

 


forsvar-delsegment-160608a

Medlemsföretagens fakturering 2015 uppdelat på olika delsegment
Bilden illustrerar medlemsföretagens fakturering 2015 uppdelat på olika delsegment på försvarsområdet för året.

 

 


export-regioner-160608a Medlemsföretagens försäljning uppdelad på olika regioner 2015
Bilden illustrerar medlemsföretagens försäljning till säkerhets- och försvarsmarknaden uppdelad på olika geografiska regioner 2015

 

 


 Försvarslogistikförsörjningen
Bilden illustrerar avvägningen mellan olika faktorer för försörjningstryggheten vid leveranser av produkter och tjänster från försvarsföretag.

 

 


Vilka är produktkaterigorierna krigsmateriel och försvarsmaterielVilka är produktkategorierna krigsmateriel och försvarsmateriel?
En illustration av produkterna i de kategorier som regelverket tillämpar, vilket är en nyckel för att förstå de statistiska storheterna.

 

 


Samhällssäkerhet - trygga funktioner vitala för samhället

Samhällssäkerhet – trygga funktioner vitala för samhället

Samhällssäkerhetsmarknaden

Bilden illustrerar gränsen mellan traditionell försvarsmarknad, den framväxande nya säkerhetsmarknaden och traditionell säkerhetsmarknad. Den framväxande nya säkerhetsmarknaden är till stor del kopplad till samhällssäkerhet.

 

 Cybermarknaden
Bilden illustrerar produkt- och tjänstekategorier inom cybersäkerhetsområdet inom vilket medlemsföretagen har verksamhet.

 

 


Prognos för utvecklingen år 2015Prognos för utvecklingen år 2015
Medlemsföretagens prognos för hur omsättningen bedöms utvecklas år 2015 jämfört med föregående år. Prognos rapporterad under Q1 2015.

 

 


Staten och företagens roller
Bild som illustrerar roller och samordning mellan aktörer på samhällssäkerhetsmarknaden.

 

 


Det framtida försvarets teknologibehov
Matrisen visar på vilka tekniker/materiel försvaret troligen kommer vara i behov av i framtiden.

 

 


Hur teknik med dubbel användning kan användas i olika applikationer
Bilden exemplifierar hur produkter med flera (dubbla) användningsområden) kan användas för att lösa olika samhällsutmaningar men även hur teknikutveckling korsbefruktar över branscher.

 

 


Försvarsaffärens faserFörsvarsaffärens faser
Försvarsmarknaden kännetecknas av långa affärsrelationer. Många produkter har en livslängd över 20 år, ibland över 50 år. Grafiken beskriver affärens olika faser

 

 


Kartläggning av de femton största försvarsbudgetarna år 2014Kartläggning av de femton största försvarsbudgetarna år 2014.
Här finner ni en kartläggning av de femton länder med störst försvarsbudget för 2014. Grafen visar även på förhållandet mellan USA:s försvarsbudget relaterat till de resterande på listan samt till övriga världen.

 

 


Ökade eller minskade försvarsinvesteringar år 2030?
Kommer vi att se ökade eller minskade försvarsinvesteringar år 2030?

 

 


Prognos för de största exportörerna av försvarsmateriel år 2030
Grafen är en framtidsprognos avseende de länder som år 2030 tror vara de dominerande exportörerna av försvarsmateriel.

 

 


Prognos för världens försvars- & säkerhetsinköp år 2030
Prognosen söker ge en bild av vilka regioner i världen som år 2030 kommer att ha den största importen av säkerhets- och försvarsmateriel i förhållande till idag.

 


Prognos för världens FoU utgifter år 2030
Bilden visar en prognos på hur forskning- och utvecklingsanslagen kommer att se ut år 2030 jämfört med idag.

 

 


Spridning av sysselsättningen inom försvarssektorn: Land
Grafen visar på fördelningen av anställda inom försvarsindustrin kopplat till land domänen (ex. tillverkning av stridsfordon).

 

 


Vilken teknik kommer att vara mest betydelsefull år 2030?
Bilden visar en prognos av vilka tekniska system som troligtvis kommer vara viktigast för försvarssektorn år 2030. Undersökningen har även försökt svara på frågan ifall tekniken kommer förstärka eller störa den globala maktdynamiken som vi har idag, som vi kan se i den högra figuren.

 


Civil teknik drivande i utvecklingen av ny försvarsteknikCivil teknik drivande i utvecklingen av ny försvarsteknik
Grafen visar att kommersiell teknikutveckling kommer vara den drivande faktorn vid framtagande av ny militär teknologi

 


Affärsrelationernas utveckling i leverantörskedjanAffärsrelationernas utveckling i leverantörskedjan
Bilden visar hur affärsrollerna i leverantörskedjan har förändrats och hur den utvecklas.

 


Den civila flygindustrins betydelse i EuropaDen civila flygindustrins betydelse i Europa
Bilden visar på försäljning av civil/militärt flyg i Europa.

 


Leverantörsstrukturen inom säkerhets- och försvarsindustrinLeverantörsstrukturen inom säkerhets- och försvarsindustrin
Bilden visar exempel på hur system- och underleverantörsstrukturen vid leverans av en slutprodukt.

 

 


Europeiska flyg- och försvarsindustrins sysselsättningsgrad åren 2008-2013
Bilden visar på utvecklingen av antalet anställda inom europeisk flyg- och försvarsindustri under åren 2008-2013

 

 


Procentuell fördelningen av svensk export gällande försvarsmateriel och civil och omsättning uppdelat på försvarsinriktning.
Grafen visar hur stor andel som är militär (krigsmateriel) och civil export samt även omsättningen indelat på olika domäner.

 

 


Total försäljning av rymdrelaterade produkter och tjänster för 2013
Bilden visar på den totala försäljningen och fördelningen av civil/militär rymdrelaterade produkter i Europa

 

 


Sysselsättning uppdelad efter kompetens inom europeisk flyg- och försvarsindustri
Bilden visar på kompetensbas inom europeisk flyg- och försvarsindustri.

 

 


Fördelningen av utbildning/kompetens hos anställda inom europeisk rymdindustri.
Bilden visar på hur fördelningen av utbildning/kompetens ser ut inom den europeiska rymdindustrin.

 

 


Export av rymdrelaterade produkter till den kommersiella marknaden allt viktigare
Bilden visar på utvecklingen av försäljning och export av rymdrelaterade produkter.

 

 


Global överblick av flygindustrins största marknader
Kartan visar på de största marknaderna inom flygindustrin med hänsyn till total omsättning och anställda år 2013.

 

 


Total försäljning och antal anställda inom den europeiska rymdindustrin
Bilden visar på utvecklingen från 1991-2012 avseende försäljningen från företagen inom den europeiska rymdindustrin och utvecklingen av dess anställda.

 


Sammanställning av flyg- och försvarsförsäljning per produktgrupp och anställda.
Visar en sammanställning av försäljningen inom flyg- och försvarsindustrin per produktgrupp mellan åren 2008-2013. Bilden visar även på utvecklingen av totalt anställda per segment.

 


Nyckeltal europeisk rymdindustri
Bilden visar antalet anställda samt försäljning för den svenska och europeiska rymdindustrin.

 

 


ASD nyckeltal för år år 2013
Bilden nyckeltal för den europeiska industrin år 2013.

 

 


Kartläggning av säkerhets- & försvarsbudgetarna i EuropaKartläggning av säkerhets- & försvarsbudgetarna i Europa
Bilden visar på den totala europeiska försvarsbudgetens utveckling över år samt utvecklingen per sektor.

 

 


Nyckeldata för säkerhets- och försvarsrelaterad export från Sverige.
Bilden visar exporten från SOFF:s medlemsföretag till säkerhets- och försvarsmarknader. Exportvärdet inkluderar all försäljning till säkerhets- och försvarskunder utomlands, dvs krigsmateriel för strid, övrig krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden samt produkter med militär tillämpning (icke-klassade). Data från år 2015.

 


Ägarförhållande SOFF:s medlemsföretag
Bilden visar på ägarförhållandet av SOFF:s medlemsföretag. Sverige öppnade tidigt för utländskt ägande och SOFF är världsunika som branschförening där samtliga säkerhets- och försvarsföretag saknar statliga svenska ägarintressen. Siffrorna från juni 2016.

 


Omsättning & sysselsatta för SOFF:s medlemsföretag i Sverige.
Bilden visar hur mycket SOFF:s medlemsföretag i Sverige omsätter på säkerhets- och försvarsområdet samt hur många som är direkt sysselsatta på säkerhets- och försvarsmarknaden i Sverige

 


Hur kommer försvarsinvesteringarna se ut fram till år 2030?Hur kommer försvarsinvesteringarna se ut fram till år 2030?
Bilden illustrerar om investeringarna kommer att öka i ”mjukvara” eller ”hårdvara” fram till år 2030.

 

 


Sammanställning och jämförelse av EDAs medlemmars försvarsanslag och materielbudgetens andel mellan åren 2009 och 2010Sammanställning och jämförelse av EDAs medlemmars försvarsanslag och materielbudgetens andel mellan åren 2009 & 2010
En sammanställning av försvarsanslagen hos EDAs medlemmars, andel av BNP och medlemsstaternas investeringar i materiel mellan åren 2009 – 2010