Exportfrämjande - för Sveriges säkerhet

Sverige har en framgångsrik export av försvarsmateriel. Av de drygt 42 miljarder som säkerhets- och försvarsföretagen omsätter per år går närmare 70 procent på export. Försvarsföretagen är i förhållande till sin omsättning den mest forskningsintensiva företagsverksamheten i Sverige och bidrar med cirka sex till sju miljarder kronor i egenfinansierad FoU-verksamhet per år. Exportframgångar ger företagen bättre möjlighet att möta de ökande kraven om nya försvarslösningar med egenfinansierad forskning och teknikutveckling och ger en kostnadsdelning för staten. Försvarsexporten bidrar till tillväxt, uthållighet och teknisk förmåga inom företagen och till en stark position på den internationella marknaden.

Nyttan med internationell samverkan

Sverige är världens mest internationaliserade land när det gäller försvarsföretag. Frågan om internationell samverkan är därmed ytterst strategisk för företag – och stat.

Samtidigt förändras idag förutsättningar för internationellt samverkan dramatiskt. Inte minst den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen påverkar agerandet hos våra samarbetsländer.

Export är dock endast en sida av myntet. Den andra sidan, om än viktigare, är internationell samutveckling. Den teknologi Försvarsmakten behöver för att vara vass sker i samarbete med partnerländer. Konkurrens och ökat inflöde av ny teknologi är avgörande för en långsiktig starkt militär förmåga. Exporten bidrar också till att skapa säkerhet i samarbete med andra länder. En seriös och ansvarsfull export bidrar också till att bygga upp andra länders säkerhet, länder som har lika goda skäl att försvara sig som vi, men som inte har några egna resurser. Exempelvis de system Sverige exporterat till Tjeckien och Ungern haft stor roll för partnerländernas luftrumsövervakning av Baltikum och Island.

Motiv till export av krigsmateriel - den parlamentariska kommittéen för översyn av krigsmaterielexport


Sveriges säkerhet är beroende av försvarsexport

Även om exportandelen ökat har motiven för exporten de senaste trettio åren varit relativt konstanta. Det som anges är vanligen; ökad interoperabilitet för svenska försvaret, ökad operativ effekt, ömsesidigt förstärkande, stärkta relationer till partnerland (inte minst gör tillgången till teknologi och kompetens Sverige till en attraktiv samarbetspartner), möjliggör ”ge och ta emot militärt stöd”, erbjuder ökade möjligheter att möta gränsöverskridande hot i samverkan, m.fl. Slutsatsen är att försvarsexporten är en viktig pusselbit för ett starkt svenskt försvar. Konkurrenskraftiga företag i Sverige är på flera sätt en försvarspolitisk styrka.
Exporten är inte bara viktig för området. Även om försvarsexporten bara utgör en dryg procent av Sveriges totala export bidrar den starkt till Sveriges position som ett högteknologiskt land i världsklass.

Varför är exportfrämjande viktigt för företagen?

Statligt stöd är ofta en förutsättning för export. Försäljning av försvarsmateriel är speciellt eftersom det endast är stater som är köpare. Referenser avseende teknologival, operativ förmåga men inte minst kostnadsaspekter är avgörande för framgång på försvarsmarknaden. Företagen kan inte sälja ett system för flera hundra miljoner utan att en användare berättar hur den fungerar och om de är nöjda. Därför är den svenska Försvarsmakten viktig som referenskund. Företagen behöver alltså statens stöd.
Transparens: Genom rätt rollspel mellan myndigheters ansvarsområden döljer man inte motstridigheter. En öppen process med motsättningar mellan olika aktörer och myndighetsintressen ger tillfälle till en öppen dialog.
Prioriteringar: Det är genom noggranna analyser företag och stat kan göra korrekta prioriteringar av respektive resurser. Eftersom företagen står för forskning- och utveckling är tidig dialog om marknad viktigt.
Kunskap: Försvarsföretagen är verksamma på en marknad som ställer mycket höga krav på ett ansvarsfullt agerande. Korruption är ett stort hinder för effektiv handel och utveckling. Företagen säljer plattformar och utrustning som rätt använda kan främja stabilitet och säkerhet, men som även kan skapa skada och förstörelse om den används i strid med internationell rätt. En ansvarsfull export kräver därför prövningar av säkerhets- och försvarspolitiska skäl och strikt kontroll från fall till fall vid varje enskild förfrågan om vem som är mottagarlandet, vad för produkter som ska exporteras samt hur dessa produkter eventuellt kan användas.
God planering: Försvarsnyttan är central. Numera finns det en mosaik av internationaliserade ägandeförhållanden och globala underleverantörskedjor inom det säkerhets- och försvarsindustriella området. Genom tidig dialog kan långsiktiga förutsättningar skapas.

 

Vad gör SOFF?

• Försvars- och säkerhetsexportgruppen för små- och medelstora företag (FSG/SME) är en koordineringsgrupp som leds av Utrikesdepartementet för att främja exporten från mindre företag inom försvars- och säkerhetssektorn. Inför mötena koordinerar SOFF underlag och prioriteringar från föreningens +130 medlemsföretag avseende marknader och produkter på kort- och lång sikt.
• SOFF arrangerar årligen flera försvarsmarknadsdagar exempelvis året 2017 då vi var i Berlin, London, New Dehli, Prag och Washington med totalt 500 deltagare.
• SOFF:s styrka är våra samverkansavtal med systerorganisationer i partnerländer. Dessa ger ett tillträde till och förutsättningar för dialog med såväl myndigheter som företag.
• Sedan 2020 har vi en heltidsresurs med ansvar för internationella frågor som bl.a. arbetar för att öka företagens deltagande i internationella studier samt FOU-program.
• För många av föreningens mindre företag är SOFF:s montrar vid utställningar utomlands viktiga. 2019 medverkade vi bl.a. på DSEi.
• Vi tar regelbundet fram Landrapporter för våra viktigaste marknader.

Läs mer om nyttan med försvarsexporten här och om exportkontrollen här.