Nyheter SOFF


Regeringens skrivelse om exportkontroll

Sverige har en strikt exportkontroll och uppföljning, likväl är exporten viktig till stöd för Sveriges försvar och säkerhet. Genom exporten

Logistik för högre försvarsberedskap

Remissvar på utredningen Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

1) Att göra rätt från början SOFF tar inte ställning till rollfördelningen mellan de statliga myndigheterna, men vi vill betona

Samhällssäkerhet - trygga funktioner vitala för samhället

Hur anpassar vi totalförsvaret till en ny säkerhetsstruktur? Så ser branschen att vi bör utveckla totalförsvarskonceptet

Vi behöver ett koncept där offentliga, privata och enskildas resurser används på ett förnuftigt sätt i syfte att upprätthålla vår

Synpunkter rörande produkter med dubbla användningsområden

EU Kommissionen lämnade i september 2016 förslag till förändringar av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009

MSB:s avgående GD: ”Säkerhet måste bli en naturlig del av teknikutvecklingen”

MSB:s verksamhet startade 2009 då myndigheten ersatte Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar, och fick ansvar för att

Milimoji

Milimoji – SOFF:s julgåva till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Betalversionen kostar 20 kr och intäkterna går till SVFs verksamhet. I gratisversionen återfinns ett begränsat utbud med smileys med klassiska

Rymdutveckling med säkerhetspolitiska utmaningar

Under februari arrangeras seminarium om de framtida försvarsbehoven inom bl.a. luft, sjö, land och ledning/cyber. Inför seminarierna kommer jag att

It-säkerhet

Samarbete krävs för att hantera cybersäkerheten – och en strategi

Limmergård betonar att, även om hoten är verkliga, ska vi ta ett balanserat perspektiv. ”Det går att förena digitaliseringens möjligheter

Rundabordssamtal om cybersäkerhet

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) välkomnar den dialog regeringen inlett med näringslivet om samhällets cybersäkerhet. Föreningen vill aktivt stödja arbetet med

Kommentar med anledning av överlämnande av utredningen ”Logistik för högre försvarsberedskap”

Betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap Under året har föreningen påtalat de brister som idag finns inom försvarslogistikförsörjningen, inte minst gällande